Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja przez Sąd zmian Statutu IFM GLOBAL FUNDS Spółka Akcyjna (PLINVFM00012)

23-10-2015 12:32:51 | Bieżący | EBI | 29/2015
Zarząd Spółki Investment Fund Managers S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu tekst jednolity Statutu Spółki w związku z rejestracją przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o której to rejestracji Emitent informował raportem bieżącym nr 28/2015 z dnia 23 października 2015 roku. Jednocześnie Emitent podaje do wiadomości dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień Statutu oraz wskazuje dokonane zmiany.

I. Zmianie uległ Artykuł 8 ustęp 2 punkt f. Statutu.
Artykuł 8 ustęp 2 Statutu przyjął następujące brzmienie:
Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.213.087,40 zł (dwa miliony dwieście trzynaście tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na:
a. 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu każda z nich daje prawo do 2 (dwóch) głosów o numerach od 0.000.001 do 5.500.000;
b. 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 5.500.001 do 16.750.000;
c. 4.900.000 (cztery miliony dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 0.000.001 do 4.900.000;
d. 15.874 (piętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 0.000.001 do 0.015.874;
e. 265.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 0.000.001 do 0.265.000;
f. 200 000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000 001 do 200 000.

Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 1.675.000,00 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Dotychczasowe brzmienie Artykułu 8 ustęp 2 Statutu:
Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 2.213.087,40 zł (dwa miliony dwieście trzynaście tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na:
a. 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu każda z nich daje prawo do
2 (dwóch) głosów o numerach od 0.000.001 do 5.500.000;
b. 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 5.500.001 do 16.750.000;
c. 4.900.000 (cztery miliony dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 0.000.001 do 4.900.000;
d. 15.874 (piętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 0.000.001 do 0.015.874;
e. 265.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 0.000.001 do 0.265.000.
f. nie więcej niż 200 000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000 001 do 200 000.

Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 1.675.000,00 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Izabela Piecuch-Jawień - Prezes Zarządu