Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Browar Gontyniec S.A. podjętych w dniu 22.10.2015r. Browar Czarnków Spółka Akcyjna (PLBRWRG00013)

23-10-2015 12:46:44 | Bieżący | EBI | 30/2015
Zarząd Browar Gontyniec S.A. z s. w Kamionce (?Spółka?, ?Emitent?) przekazuje w załączeniu treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, podjętych w dniu 22.10.2015r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie punkty porządku obrad. Do żadnej z uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, ich procentowy udział w kapitale zakładowym oraz łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów ?za?, ?przeciw? i ?wstrzymujących się? przedstawione są w załączniku do niniejszego raportu ? pod treścią każdej z uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 22.10.2015r.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

Załącznik
- treść uchwał

  • Robert Klimczyk - Prezes Zarządu


Załączniki:

załącznik - treść uchwał z 22.10.2015r.