Relacje z debiutów

Pierwsze notowanie spółki GREMI MEDIA

16

2017-11-08 16:11:08

8 listopada 2017 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka GREMI MEDIA SA.
GREMI MEDIA SA jest 406. spółką notowaną na NewConnect oraz 14. debiutem na tym rynku w 2017 roku.

 

nazwa spółki

GREMI  MEDIA S.A.

miejsce siedziby

Warszawa

spółka na NC

406

debiut w 2017

14

Sektor

Wydawnictwa

spółka w sektorze

5

przedmiot działalności

Grupa Gremi jest kontrolowaną przez polski kapitał czołową grupą medialną prowadzącą działalność w Polsce, koncentrującą się na tematyce: biznes –finanse– prawo, generującą przychody i zyski z działalności mediowej, rozumianej jako działalność wydawniczo-reklamowa, z wykorzystaniem różnych nośników reklamy (prasa,Internet), w obszarach: (i) media drukowane, (ii) media internetowe, w tym dystrybucja wydań cyfrowych tytułów prasowych należących do Grupy oraz do podmiotów spoza Grupy, e-booków oraz audiobooków, a także (iii) usług specjalnych obejmujących m.in. działalność konferencyjną i szkoleniową, usługiPublic Relations, jakrównież usługi prawnicze.

subskrypcja/sprzedaż
(T/N, prywatna/publiczna)

Oferta sprzedaży: 264.144 akcji serii B

wartość oferty

Oferta sprzedaży: 38.829.168 zł

cena sprzedaży

Cena sprzedaży akcji serii B: 147,00 zł

kurs odniesienia

147,00  zł

wartość spółki*

251.076.000zł

wartość instrumentów wprowadzanych *

167.359.500zł

%free float(poniżej 5%w akcjach objętych wnioskiem)

23,20% 

wartość free float(w akcjach objętych wnioskiem*

38.829.168 zł

%free float(poniżej 5% we wszystkich akcjach)

15,47%

Wartość free float(we wszystkich akcjach)*

38.829.168 zł

Autoryzowany Doradca

Navigator Capital S.A.

Animator

Millennium Dom Maklerski S.A.

*wg kursu odniesienia

*wg kursu odniesienia

Historia i działalność Emitenta
Historia emitenta sięga 1920 roku kiedy to ukazało się pierwsze wydanie Dziennika Rzeczpospolita, stanowiącego organ konserwatywnego Stronnictwa Chrześcijańsko-Narodowego.
Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Gremi Media sp. z o.o., dawniej działającej pod firmą „Presspublica” sp. z o.o., w spółkę akcyjną pod firmą GREMI MEDIA S.A.
Grupa Gremi jest kontrolowaną przez polski kapitał czołową grupą medialną prowadzącą działalność w Polsce, koncentrującą się na tematyce: biznes – finanse – prawo, generującą przychody i zyski z działalności mediowej, rozumianej jako działalność wydawniczo-reklamowa, z wykorzystaniem różnych nośników reklamy (prasa, Internet), w obszarach: (i) media drukowane, (ii) media internetowe, w tym dystrybucja wydań cyfrowych tytułów prasowych należących do Grupy oraz do podmiotów spoza Grupy, e-booków oraz audiobooków, a także (iii) usług specjalnych obejmujących m.in. działalność konferencyjną i szkoleniową, usługi Public Relations, jak również usługi prawnicze.
Spółka, będąc spółką dominującą Grupy Gremi, jest właścicielem dzienników: Rzeczpospolita oraz Parkiet Gazeta Giełdy i Inwestorów, a także miesięcznika Uważam Rze Historia, jak również powiązanych z nimi serwisów internetowych oraz marek. Na datę Dokumentu Informacyjnego Spółka prowadzi również serwisy internetowe Magazynu Sukces oraz Uważam Rze, jak również Bloomberg Businessweek Polska (na zasadach wyłączności do końca 2017 r. w związku z wypowiedzeniem przez Spółkę umowy licencyjnej z Bloomberg L.P.).
GREMI MEDIA jest spółką akcyjną, której większościowym akcjonariuszem jest KCI S.A., podmiot zależny od Grzegorza Hajdarowicza. Grzegorz Hajdarowicz jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej GREMI MEDIA.
Spółka jest podmiotem dominującym Grupy Gremi, w skład której wchodzą następujące spółki zależne: (i) e-Kiosk, (ii) Gremi FAD sp. z o.o., (iii) Gremi Edycja sp. z o.o., (iv) Gremi Ekonomia sp. z o.o., (v) Gremi Prawo sp. z o.o., (vi) Gremi Wydarzenia sp. z o.o., (vii) Kancelarie RP sp. z o.o. oraz (viii) ComPress S.A., a także spółka stowarzyszona: kariera.pl sp. z o.o., w której Spółka posiada 49% udziałów. Ponadto Spółka posiada 47,05% akcji w spółce MM Conferences S.A.

Strategia działalności
Realizacja strategii Spółki zakłada:
- inwestycje spółek z Grupy w podmioty rynku mediowego z udziałem właścicielskim w przedziale
40-100%, rozumiane jako konsolidacja rynku mediowego poprzez akwizycje mediów;
- działania restrukturyzacyjne, w oparciu o strukturę holdingową.
Spółka zakłada, że rozwój Grupy będzie realizowany przede wszystkim w oparciu o aktualnie posiadane marki, przy czym ekspansja Grupy będzie odbywać się nie tylko przez wzrost znaczenia wydawanych periodyków na rynku mediów, ale przede wszystkim przez wykorzystanie siły i potencjału marek przy rozwoju innych niż wydawnicze projektach biznesowych Grupy, takich jak:
- rynek konferencji i szkoleń (Spółka i nowa spółka Gremi Education);
- rozwój biznesu w obszarze nieruchomości (nowa spółka Gremi Real Estate);
- rozwój projektów międzynarodowych (promocja polskich marek i produktów za granicą oraz zagranicznych biznesów w Polsce (nowa spółka Gremi Global Media);
- rozwój projektów regionalnych (Życie Regionów);
- działalność think tanku gospodarczego opracowującego raporty i analizy ekonomiczne i prawne (Fundacja Instytut Myśli Gospodarczej „Rzeczpospolita”);
- rozwój biznesu w obszarze usług prawnych (Kancelarie RP sp. z o.o.);
- rozwój biznesu w obszarze public relations (ComPress S.A.);
- rozwój platformy do sprzedaży treści cyfrowych, w tym niemal wszystkich tytułów w Polsce, e-booków i audiobooków oraz rozwój eContentLAB stanowiącego agencję interaktywną działającą w ramach e-Kiosk, specjalizującą się w usługach content marketingowych;
- rozwój nowatorskiej platformy rekrutacyjnej Kariera.pl sp. z o.o. służącej m.in. do rozwoju kariery w Polsce oraz do promocji firm jako dobrych i wiarygodnych pracodawców.

Sprzedaż akcji serii B
W związku z zamiarem wprowadzenia Akcji Wprowadzanych do ASO, jedyny akcjonariusz Spółki, tj. KCI S.A., przeprowadził ofertę sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela serii B niebędącą ofertą publiczną, tj. zaoferował do sprzedaży w prywatnej ofercie sprzedaży do 683.200 akcji zwykłych na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 2.732.800 zł stanowiących 40% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 29,998% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Data rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży: 8.05.2017 r. – 10.08.2017 r.
W wyniku Oferty Prywatnej inwestorzy nabyli łącznie 249.444 akcji sprzedawanych stanowiących 14,60% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 10,95% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Cena sprzedaży wyniosła 147 zł.
Wartość transakcji wyniosła 36.668.268 zł.
Ponadto, w dniu 6.09.2017 r. KCI S.A. zbyła 4.300 Akcji Wprowadzanych. Cena sprzedaży wyniosła 147 zł za jedną akcję i została zapłacona przez nabywcę w gotówce. Wartość transakcji wyniosła 632.100 zł.
Dodatkowo w dniu 13.09.2017 r. KCI S.A. zbyła 10.400 Akcji Wprowadzanych. Cena sprzedaży wyniosła 147 zł za jedną akcję i została zapłacona przez nabywcę w gotówce. Wartość transakcji wyniosła 1.528.80 zł.

Łączna wartość transakcji wyniosła 38.829.168 zł.

Galeria