Relacje z debiutów

Pierwsze notowanie spółki CHERRYPICK GAMES S.A.

6

2017-11-24 16:10:56

24 listopada 2017 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka CHERRYPICK GAMES S.A.
CHERRYPICK GAMES S.A. jest 408. spółką notowaną na NewConnect oraz 16. debiutem na tym rynku w 2017 roku.
 

Informacje podstawowe

nazwa spółki

CHERRYPICK GAMESS.A.

miejsce siedziby

Warszawa

spółka na NC

408

debiut w 2017

16

Sektor

Gry

spółka w sektorze

9

przedmiot działalności

Podstawową działalnością Emitenta jest tworzenie, a także wydawanie oraz dystrybucja gier Free2Play oraz Premium

subskrypcja/sprzedaż
(T/N, prywatna/publiczna)

Oferta publiczna akcji serii B

 

wartość oferty

Oferta publiczna akcji serii B: 6.210.000 zł

cena emisyjna/cena sprzedaży

Cena emisyjna akcji serii B: 60 zł

kurs odniesienia

60 zł

wartość spółki*

75.210.000 zł

wartość instrumentów
wprowadzanych *

75.210.000 zł

%free float
(poniżej 5%w akcjach objętych wnioskiem)

21,82%**

wartość free float
(w akcjach objętych wnioskiem*

16.410.000 zł

%free float
(poniżej 5% we wszystkich akcjach)

21,82%**

Wartość free float
(we wszystkich akcjach)*

16.410.000 zł

Autoryzowany Doradca

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Animator

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

* wg proponowanego przez Animatora oraz Autoryzowanego Doradcę kursu odniesienia w wysokości 60 zł
**w posiadaniu ALTUS TFI S.A. znajduje się 98.617 akcji stanowiących 7,87% w głosów na WZ Spółki, akcje te są w posiadaniu zarządzanych funduszy, z których żaden nie posiada więcej niż 5% głosów na WZ Spółki

Historia i działalność Emitenta
Podstawową działalnością Emitenta jest tworzenie, a także wydawanie oraz dystrybucja gier Free2Play oraz Premium na wszelkie wiodące platformy, tj. iOS, Android, MacOs, Sony PlayStation 4 oraz Xbox One. Firma ma status dewelopera i wydawcy Sony PlayStation i Microsoft Xbox. Od początku swojego istnienia Spółka współpracuje z Apple, Google, Amazon, Tencent, Bandai Namaco. Emitent przygotowuje kolejne produkcje wykorzystując najnowsze techniki marketingowe mające na celu dotarcie do wszystkich grup użytkowników oraz analizy baz danych i odpowiednie przygotowanie projektowe mające na celu pozytywne oddziaływanie na metryk gier. Od momentu powstania poprzednika prawnego Spółki, Emitent wyprodukował oraz wydał 16 gier na platformy iOS, MacOS, Android.

Na datę Dokumentu Informacyjnego gry Emitenta zostały pobrane ponad 12 mln razy, a największym sukcesem pod względem pobrań jest gra „Touchdown Hero”. Największym sukcesem pod względem generowanych przychodów jest gra My Hospital, która jest rentowna od momentu softlaunchu-u w III kw. 2016 r. Spółka pracuje obecnie nad zmaksymalizowaniem dziennych przychodów generowanych przez ten tytuł przy pomocy analizy zachowań graczy wybranego segmentu. Dodatkowo Emitent przygotowuje wydanie tej gry na rynkach azjatyckich przy współpracy z lokalnymi dystrybutorami.

Kapitał zakładowy Spółki wg odpisu z rejestru przedsiębiorców z dnia 26.10.2017 roku wynosi 188.025 PLN i dzieli się na 1.253.500 akcji o wartości nominalnej 0,15 PLN każda, w tym:

  • 1.150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  • 103.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Instrumenty finansowe debiutujące na NewConnect

  • 1.150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
  • 103.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Galeria