Relacje z debiutów

Pierwsze notowanie spółki HUCKLEBERRY GAMES SA na rynku NewConnect

6

2017-12-21 14:20:21

21 grudnia 2017 r. na parkiecie rynku NewConnect zdebiutowała spółka HUCKELBERRY GAMES S.A.

HUCKELBERRY GAMES S.A. jest 410. spółką notowaną na NewConnect oraz 19. debiutem na tym rynku w 2017 roku.

 

I. Informacje podstawowe

nazwa spółki 

HUCKLEBERRY GAMES S.A.

miejsce siedziby

Poznań

spółka na NC

410

debiut w 2017

19

sektor

gry

spółka w sektorze

7

przedmiot działalności

produkcja gier

subskrypcja/sprzedaż (T/N, prywatna/publiczna)

T,T 

(oferty prywatne sprzedaży akcji istniejących serii C,
publiczna subskrypcja akcji nowej emisji serii E)

wartość oferty subskrypcji „nowych” akcji 

2.048.780 zł

cena emisyjna akcji 

20,00 zł

kurs odniesienia

20,00 zł

wartość spółki* 

22.448.780 zl

wartość instrumentów wprowadzanych* 

12.048.760 zł

%free float (poniżej 5% w akcjach objętych wnioskiem)

77,51%

wartość free float* (w akcjach objętych wnioskiem

9.340.020 zł

%free float (poniżej 5% we wszystkich akcjach)

41,60

wartość free float* (we wszystkich akcjach)

9.340.040 zł

łaczna liczba akcjonariuszy 

190

Autoryzowany Doradca

EBC Solicitors SA

Kancelaria Adwokacka Kramer
i Wspólnicy sp. j (od dnia 19.12.2017 r.)

Animator

Copernicus Securities SA

na podstawie ceny emisyjnej akcji serii E/kursu odniesienia

 

Historia/Przedmiot działalności

HUCKLEBERRY GAMES S.A. powstała w wyniku przekształcenia Huckleberry Studio sp. z o.o.  Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Huckleberry Studio sp. z o.o. w sprawie przekształcenia, została podjęta w dniu 17 grudnia 2015 roku. 

Emitent został wpisany do KRS w dniu 16 lutego 2016 roku.

Podstawową działalnością Emitenta jest produkcja własnych wieloplatformowych gier komputerowych. 

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 112.243,90 zł i dzieli się na 1.122.439 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

 • 260.000 akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu serii A,
 • 260.001 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 • 499.999 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 • 102.439 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

 

Akcje serii C powstały na mocy uchwały o przekształceniu Huckleberry Studio sp. z o.o  ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną i zostały objęte przez 2 wspólników przekształconej spółki w zamian za udziały.

 

Transakcje sprzedażyna akcjach serii C

 • w dniach 8-30 sierpnia 2016 r. akcjonariusz Erne Ventures S.A. dokonał sprzedaży
  5 osobom fizycznym 17.867 akcji po średniej cenie 12 zł
 • w dniach 22 sierpnia 2016 r. - 18 listopada 2016 r. akcjonariusz Capital Gero dokonał sprzedaży 25 podmiotom 100.000 akcji po średniej cenie 12,24 zł
 • w dniu 18 listopada 2016 r. akcjonariusz Gero SA dokonał sprzedaży 2 osobom fizycznym 29.900 akcji po cenie 12,50 zł
 • w dniach 5 grudnia 2016 r. – 16 marca 2017 r. akcjonariusz Inkubit sp. z o.o. dokonał sprzedaży 18 podmiotom 44.094 akcji po średniej cenie 12,73 zł
 • w dniach 5 grudnia 2016 r. – 20 stycznia 2017 r. akcjonariusz Unicap sp. z o.o. dokonał sprzedaży 13 osobom fizycznym 14.000 akcji po średniej cenie 19 zł
 • w dniach 5 grudnia 2016 r. – 18 stycznia 2017 r. akcjonariusz Capital Partners SA dokonał sprzedaży 15 osobom fizycznym 34.900 akcji po średniej cenie 19,53 zł

 

Informacje o emisji akcji serii E (oferta publiczna  z wyłączeniem prawa poboru na podstawie memorandum informacyjnego w związku z wpływami poniżej 2.500.000 EUR)

 • Podstawa emisji: uchwała WZA z dnia 2 września 2016 r. 
 • Daty oferty: 10-24 października 2016 r.
 • Liczba akcji emitowanych: do 200.000
 • Liczba akcji objętych: 102.439
 • Data przydziału:  25 października 2016 r.
 • Cena emisyjna: 20,00 zł
 • Wartość: 2.048.780 zł 
 • Sposób pokrycia akcji: gotówka
 • Liczba akcjonariuszy: 124

 

Strukura akcjonariatu 

Akcjonariusz 

 

 

Liczba akcji

 

% kapitału

 

% głosów

Patryk Borowski (Prezes Zarządu)

520.000

46,33

56,42

Erne Ventures SA

135.437

12,07

9,80

Pozostali

467.002

41,60

33,78

 

 

Wybrane dane finansowe (w zł.): 

 

Kapitał własny Spółki na  30.09.2017 r. wynosił: 2.291.737 zł

                 

                                                                    przychody     wynik finansowy

-  01.01.2016 r. – 31.12.2016 r            131.604        (44.913) 

-  01.01.2017 r. – 30.09.2017 r            110.324          (155.615)   

 

W związku z wczesnym etapem działalności Emitent generuje ujemne wyniki finansowe.
Przychody w 2016 r. pochodzą z kampanii marketingowej na portalu Kickstarter.com.
W kwietniu 2017 r. Spółka wprowadziła do sprzedaży (pierwszą) grę Edengrad, której sprzedaż stanowi całość przychodów ze sprzedaży w roku 2017.

 

Papiery wartościowe debiutujące na NewConnect:

 • 499.999 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 • 102.439 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

 

Galeria