Relacje z debiutów

Pierwsze notowanie DRAGO ENTERTAINMENT S.A. na rynku NewConnect

2021-04-28 16:55:10

28 kwietnia 2021 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka DRAGO ENTERTAINMENT S.A.

DRAGO ENTERTAINMENT S.A. jest 366. spółką notowaną na NewConect oraz 12. debiutem na tym rynku w 2021 roku. 

  Transmisja z debiutu

 

Informacje podstawowe

nazwa spółki 

DRAGO ENTERTAINMENT S.A.

miejsce siedziby

Kraków

przedmiot działalności

Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji gier AA (średnio budżetowych) z 18-24 miesięcznym cyklem tworzenia, którą uzupełnia produkcją gier z gatunku symulatorów o 12-15 miesięcznym cyklu produkcyjnym w trybie równoległym

debiut na NC w 2021

12

spółka na NC

366

sektor

Gry

spółka w sektorze

44

oferta/sprzedaż akcji

Oferta publiczna 70.050 akcji serii C

wartość oferty/sprzedaży

Wartość oferty akcji serii C: 2.003.430 zł

cena emisyjna/sprzedaży

Cena emisyjna akcji serii C: 28,60 zł

kurs odniesienia

28,60 zł

wartość spółki*

31.049.733 zł

wartość instrumentów wprowadzanych*

30.640.610 zł

% free float (poniżej 5% w akcjach objętych wnioskiem)

31,99%

wartość ww. free float*

9.803.079 zł

% free float (poniżej 5% we wszystkich akcjach)

31,57%

wartość ww. free float*

9.803.079 zł

Autoryzowany Doradca

INC S.A.

*według kursu odniesienia w wysokości 28,60 zł

 

Historia i działalność Emitenta

Poprzednik prawny Emitenta, tj. Drago Sp. z o.o., rozpoczął działalność w 1997 r. i specjalizował się w zakresie produkcji gier na zlecenie. W 2018 r. Spółka zmieniła sposób funkcjonowania oraz podjęła decyzję o rozpoczęciu produkcji gier na własny rachunek – pierwszy autorski tytuł, Treasure Hunter Simulator, miał premierę 6 grudnia 2018 r. i w ciągu 24 godzin wygenerował przychody ze sprzedaży (po pokryciu kosztów dystrybucji) przekraczające koszty jego wytworzenia. W 2019 r. została zarejestrowana zmiana nazwy spółki na DRAGO entertainment Sp. z o.o., natomiast w lipcu 2020 r. zmiana formy prawnej w spółkę akcyjną.

Aktualnie Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji gier AA (średnio budżetowych) z 18-24 miesięcznym cyklem tworzenia, którą uzupełnia produkcją gier z gatunku symulatorów o 12-15 miesięcznym cyklu produkcyjnym w trybie równoległym. Na datę dokumentu informacyjnego Emitent pracuje nad wytworzeniem fabularnej, pierwszoosobowej gry z kategorii strzelanka/survival o tytule Red Frost. Równolegle z tą grą tworzone są gry symulacyjne z kategorii indie premium (niskobudżetowe, ale wysokojakościowe, produkcje tworzone przy zachowaniu wzorców jakościowych stosowanych w tytułach AA). W opinii Emitenta, taki sposób prowadzenia działalności pozwala na tworzenie dopracowanych gier z segmentu AA przy równoczesnym zachowaniu bieżącej płynności finansowej, dzięki zdywersyfikowanej strukturze przychodów opartych na sprzedaży licznych niskobudżetowych gier symulacyjnych.

Produkcje Emitenta dostępne są w modelu premium, co oznacza, że Emitent tworzy gry płatne „z góry”, które raz zakupione umożliwią dostęp do pełnej treści. Emitent nie wprowadził do swoich gier ani nie planuje wprowadzać żadnych dodatkowych mikropłatności, które gracz ponosiłby w celu poprawy jakości rozgrywki (np. poprzez dodanie planszy rozgrywki, czy odblokowania nowego poziomu).

  

Wybrane dane finansowe Emitenta (w PLN):

 

31.12.2019

31.12.2020

Kapitał własny

 584.442,00

3.429.441,22

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

 131.343,60

   136.174,83

Suma bilansowa

 715.785,60

3.565.616,05

Przychody netto ze sprzedaży

 392.009,25

   458.216,57

Wynik netto

 106.217,04

  (456.126,19)

Przepływy pieniężne netto razem

(159.849,90)

1.638.934,04

Środki pieniężne na koniec okresu

   18.586,99

1.657.521,03

 

Oferta publiczna akcji serii C

Data rozpoczęcia subskrypcji: 14 września 2020 r.

Data zakończenia subskrypcji: 23 września 2020 r.

Data przydziału: 1 października 2020 r.

Liczba akcji objętych subskrypcją: nie więcej niż 70.050 akcji serii C.

Liczba akcji przydzielonych w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 70.050 akcji serii C.

Cena, po jakiej akcje były obejmowane: 28,60 zł.

Akcje serii C opłacono wkładami pieniężnymi poprzez przelewy na rachunek bankowy Emitenta.

Liczba podmiotów, którym przydzielono akcje: 67 osób fizycznych.

Wartość oferty: 2.003.430 zł.

 

Struktura akcjonariatu ogółem

Akcjonariusz 

Liczba akcji 

Procent w głosach 

Procent w kapitale 

Lucjan Mikociak

   300.390

27,67% 

27,67% 

Movie Games S.A.

   159.405

14,68% 

14,68% 

Joanna Tynor

Anna Rutkowska

   159.030

   124.065

14,65

11,43% 

14,65

11,43% 

Pozostali

   342.765

31,57% 

31,57% 

Razem 

1.085.655

100% 

100% 

 

Kapitał zakładowy Emitenta według odpisu z Rejestru Przedsiębiorców wynosi: 108.565,50 zł i dzieli się na 1.085.655 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

  • 1.001.300 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  • 14.305 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  • 70.050 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Wnioskiem o wprowadzenie zostały objęte akcje serii A oraz C.