Relacje z debiutów

Pierwsze notowanie DG-Net S.A. na rynku NewConnect

2021-05-10 12:27:46

10 maja 2021 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka DG-Net S.A.

DG-Net S.A. jest 367. spółką notowaną na NewConect oraz 13. debiutem na tym rynku w 2021 roku. 

  Transmisja z debiutu 

 

Informacje podstawowe

nazwa spółki

DG-Net S.A.

miejsce siedziby

Warszawa

przedmiot działalności

DG-Net S.A. to operator telekomunikacyjny, którego działalność polega na budowie optycznych sieci światłowodowych oraz świadczeniu usług dostępu do szerokopasmowego Internetu, telewizji cyfrowej oraz telefonii stacjonarnej.

debiut na NC w 2021

13

spółka na NC

367.

sektor

telekomunikacja

Spółka w sektorze

9

oferta/sprzedaż (T/N, prywatna/publiczna)

Oferta prywatna: 25.000 akcji serii D

Sprzedaż 87.153 akcji serii C

wartość oferty/sprzedaży

Wartość oferty akcji serii D: 50.000 zł

Wartość sprzedaży: 166.528 zł

cena emisyjna/sprzedaży

Cena emisyjna akcji serii D: 2,00 zł

Kurs odniesienia

2,00 zł

wartość spółki

11.235.444 zł

wartość instrumentów wprowadzanych

1.730.000 zł

% free float (poniżej 5% w akcjach objętych wnioskiem)

69,81%

wartość  ww. free float

1.207.666 zł

% free float (poniżej 5% we wszystkich akcjach)

10,75%

wartość ww. free float

1.207.666 zł

Autoryzowany Doradca

Prometeia Capital sp. z o.o.

*wartość liczona na podstawie ceny emisyjnej akcji serii D wynoszącej 2 zł; wysokość ceny emisyjnej odpowiada wysokości proponowanego kursu odniesienia.


Historia i działalność Emitenta

DG-Net S.A. to operator telekomunikacyjny, którego działalność polega na budowie optycznych sieci światłowodowych oraz świadczeniu usług dostępu do szerokopasmowego Internetu, telewizji cyfrowej oraz telefonii stacjonarnej.

Spółka DG-Net S.A. powstała wskutek przekształcenia działalności gospodarczej dg-net.pl Anna Jaworska na podstawie oświadczenia z dnia 31 stycznia 2017 r. o przekształceniu w spółkę akcyjną, które zostało zaprotokołowane przez Notariusza Mirosława Szura (Rep. A Nr 409/2017). Przekształcenie w spółkę akcyjną zostało zarejestrowane w dniu 28 lutego 2017 r.

Spółka od początku działalności zapewnia dostęp do Internetu na terenie Dąbrowy Górniczej. Początki firmy DG-Net sięgają 2002 roku, kiedy Pan Mariusz Jaworski założył sieć osiedlową, która początkowo działała non-profit. W 2004 roku sieć została przejęta przez firmę InterBit Computer, a 28 lutego 2017 roku nastąpiło przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Spółkę Akcyjną DG-Net S.A. Przekształcenie w spółkę kapitałową umożliwiło świadczenie usług na szerszą skalę oraz dalszy dynamiczny rozwój.

W 2017 roku DG-Net S.A. przejęła 50% udziałów w spółce E-Delta sp. z o.o. – lokalnego operatora sieci, a Pan Mariusz Jaworski rozpoczął pełnienie funkcji Członka Zarządu w tym podmiocie.

Celem uporządkowania struktury i powiązań osobowych w grupie DG-Net, 30 lipca 2018 r. zostały zawarte umowy, na mocy których utworzono Grupę Kapitałową. DG-Net S.A. nabyła:

  • 50% udziałów E-Delta sp. z o.o.
  • 100% udziałów Optomedia sp. z o.o.
  • 100% udziałów Optomedia Polska sp. z o.o.

W listopadzie 2018 roku, po przejęciu wskazanych powyżej podmiotów nastąpiła konsolidacja grupy w ramach jednego podmiotu – DG-Net S.A.

Model biznesowy DG-Net opiera się na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, w tym przede wszystkim dostępu do stacjonarnego Internetu. Głównym obszarem działalności jest Dąbrowa Górnicza, a także Katowice i Gliwice oraz okoliczne miejscowości na terenie województwa Śląskiego, na których Spółka jest często jedynym dostawcą tego typu usług. Spółka posiada także infrastrukturę światłowodową na terenie Konina oraz w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Opolu. Na mocy umowy z Żabka Polska Emitent świadczy także usługi dostępu dla Internetu dla ponad tysiąca sklepów spółki w całej Polsce. Dodatkowo na mocy podpisanej w 2020 roku z Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o. umowy związanej z dzierżawą infrastruktury zlokalizowanej w znacznej części na obszarze województwa dolnośląskiego (Wałbrzych, Kotlina Kłodzka, ok. 800 km sieci szkieletowej) i śląskiego (obszar Sosnowiecki, ok. 700 km sieci szkieletowej) Emitent planuje sprzedaż zintegrowanych rozwiązań telekomunikacyjnych na sieci TOK dla firm oraz klientów prywatnych. Emitent planuje także intensyfikację działań sprzedażowych na terenie Warszawy.

Emitent tworzy Grupę Kapitałową, w skład której wchodzi DG-Net S.A. sp.k.  Udział spółki DG-NET SA w majątku i zyskach/stratach wynosi 98% Spółka komandytowa świadczy usługi obsługi biura, sieci światłowodowej, sieci radiowej oraz zarządzania siecią dla DG-Net S.A.


Wybrane dane finansowe Emitenta (w PLN):

 

2020

2019

Kapitał własny

895.480,10

612.678,24

Zobowiązania długoterminowe

2.142.359,43

2.491.568,00

Zobowiązania krótkoterminowe

2.233.658,23

1.610.098,42

Suma bilansowa

5.962.292,48

5.481.578,93

Przychody ze sprzedaży

8.809.205,58

6.909.219,11

Wynik netto

232.801,86

43.489,94

Przepływy pieniężne netto razem

-301.586,41

303.168,25

Środki pieniężne na koniec okresu

83.113,13

384.699,54

 

Oferta prywatna akcji serii D

Data rozpoczęcia subskrypcji: 14.09.2020

Data zakończenia subskrypcji: 14.09.2020

Liczba akcji serii objętych subskrypcją: 25.000

Liczba akcji serii, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 25.000

Cena, po jakiej akcje serii były obejmowane: 2,00 PLN

Wszystkie akcje serii zostały opłacone gotówką

Liczba podmiotów, którym przydzielono akcje: 1 osoba fizyczna (podmiot niepowiązany z Emitentem)

Wartość oferty: 50.000 zł

Informacje o transakcjach sprzedaży akcji objętych wnioskiem o wprowadzenie dokonanych w ostatnich 12 miesiącach przez akcjonariuszy

W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wprowadzenie miały miejsce 4 transakcje na 87.153 wprowadzanych Akcjach serii C po cenie od 1,44 zł do 2,00 zł o łącznej wartości sprzedaży 166.528 zł.

 

Struktura akcjonariatu Emitenta:

Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w kapitale

Liczba głosów

Udział w głosach

Anna Jaworska

2.500.000

44,50%

4.876.361

47,02%

Mariusz Jaworski

2.513.889

44,75%

4.890.250

47,16%

Pozostali

603.833

10,75%

603.833

5,82%

Suma

5.617.722

100,00%

10.370.444

100,00%


Kapitał zakładowy Emitenta według odpisu z Rejestru Przedsiębiorców wynosi: 561.772,20 PLN
i dzieli się na 5.617.722 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w tym:

  • 4.752.722 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1,
  • 247.278 akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
  • 225.080 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  • 367.642 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  • 25.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Wnioskiem o wprowadzenie zostały objęte akcje A2, B, C i D w liczbie 865.000, które stanowią 15,40%.