Relacje z debiutów

Pierwsze notowanie LIVE MOTION GAMES S.A. na rynku NewConnect

5

2021-06-17 15:24:29

17 czerwca 2021 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka LIVE MOTION GAMES S.A.

LIVE MOTION GAMES S.A. jest 365. spółką notowaną na NewConnect oraz 14. debiutem na tym rynku w 2021 roku. 

  Transmisja z debiutu

 

Informacje podstawowe

nazwa spółki 

LIVE MOTION GAMES S.A.

miejsce siedziby

Warszawa

spółka na NC

365

debiut w 2021

14 na NewConnect 

Sektor

Gry

spółka w sektorze

45

przedmiot działalności

Spółka jest producentem i wydawcą gier na komputery osobiste sprzedawane za pośrednictwem platformy Steam na rynki globalne. Emitent koncentruje się na produkcji symulatorów, gier city-builder i survival.

subskrypcja/sprzedaż (T/N, prywatna/publiczna)

Oferta publiczna akcji: 90.000 akcji serii C

Sprzedaż akcji: 15.000 akcji serii A

wartość oferty

Oferta publiczna akcji serii C: 4.050.000 zł 

Oferta sprzedaży akcji: 675.000 zł

cena emisyjna 

Cena emisyjna akcji serii B: 41,12 zł

Cena emisyjna akcji serii C: 45,00 zł

Cena sprzedaży akcji serii A: 45,00 zł

kurs odniesienia

45,00 zł

 

wartość spółki*

65.542.500 zł

wartość instrumentów wprowadzanych *

65.542.500 zł

%free float (poniżej 5% w akcjach objętych wnioskiem)

52,11 %

wartość free float (w akcjach objętych wnioskiem*)

34.155.000 zł

%free float (poniżej 5% we wszystkich akcjach)

52,11 %

Wartość free float (we wszystkich akcjach)*

34.155.000 zł

Autoryzowany Doradca (wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect)

Blue Oak Advisory sp. z o.o.

Autoryzowany Doradca (obowiązki informacyjne po wprowadzeniu do obrotu)

Blue Oak Advisory sp. z o.o.

Animator

Dom Maklerski BDM S.A.

Powiązania z innymi spółkami z NC

PlayWay S.A. (GR) – obecnie  akcjonariusz Emitenta posiadający 622.500 akcji stanowiących 42,74 proc. udziału w kapitale zakładowym

*wg kursu odniesienia ustalonego na podstawie ceny emisyjnej z ostatniej oferty tj. emisji akcji serii C 

 

Historia i działalność Emitenta

Emitent powstał na skutek przekształcenia spółki Live Motion Games sp. z o.o. w spółkę Live Motion Games S.A. 3 kwietnia 2017 r. miało miejsce zawiązanie poprzednika prawnego Emitenta pod firmą Live Motion Games sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Założycielami spółki byli: Pan Michał Kaczmarek oraz Pan Jakub Trzebiński. 

Przedmiotem działalności spółki jest produkcja i wydawanie gier na komputery osobiste sprzedawane za pośrednictwem platformy Steam na rynki globalne. Emitent koncentruje się na produkcji symulatorów, gier city-builder, survival oraz pozostałych. Spółka przewiduje stopniowe wygaszanie działalności usługowej i podwykonawczej w zakresie produkcji gier oraz skupienie się na działalności produkcyjno – wydawniczej we własnym zakresie, przy wsparciu głównego akcjonariusza, czyli PlayWay S.A.

Emitent jest podmiotem stowarzyszonym, należącym do Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. Akcjonariusz PlayWay S.A. posiada łącznie 622.500 akcji Spółki stanowiących 42,74% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniających do 622.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co uprawnia do 42,74% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu.

Strategia działalności 

Zasadniczym celem strategicznym Emitenta na najbliższe lata jest zwiększenie skali działalności poprzez rozbudowę zdywersyfikowanego portfolio wysokiej jakości gier komputerowych oraz intensywny rozwój działalności produkcyjnej i wydawniczej gier na komputery osobiste w segmencie budżetowym pomiędzy 100 a 1.000 tys. PLN przy osiągnięciu i utrzymaniu wysokiego poziomu rentowności prowadzonej działalności. Nadrzędnym celem strategicznym jest wzrost wartości Spółki dzięki generowaniu ponadprzeciętnych zysków ze sprzedaży średniobudżetowych gier.

 

Wybrane dane finansowe Emitenta (w PLN): 

 

I kw. 2021

2020

2019

przychody

- w tym zmiana stanu produktów

1.489.283,92

677.653,27

3.314.724,42

999.244,75

1.219.349,47

814.039,47

wynik netto 

274.189,43

(306.089,04)

(177.878,34)

kapitał własny

3.239.646,86

2.965.457,43

1.429.744,87

zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

0,00

zobowiązania krótkoterminowe

251.938,77

293.283,38

145.258,63

suma bilansowa

3.707.088,53

3.434.443,8

1.925.003,50

przepływy pieniężne netto razem

(334.744,78)

222.239,93

568.159,25

środki pieniężne na koniec okresu

533.912,48

868.657,26

646.417,33

 

Kapitał zakładowy Emitenta według odpisu z Rejestru Przedsiębiorców wynosi: 145.650 PLN
 i dzieli się na 1.456.500 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w tym:

- 1.337.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 

- 29.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 

- 90.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

 

Oferta akcji serii C i sprzedaż akcji serii A    

W ramach przeprowadzonej subskrypcji objętych zostało 90.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda, natomiast w ramach przeprowadzonej sprzedaży nabytych zostało 15.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Stopa redukcji wyniosła ok. 19,6%

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 4 marca 2021 r. a zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 17 marca 2021 r. Dzień przydziału akcji nastąpił 19 marca 2021 r.

90.000 akcji serii C oraz 15.000 akcji serii A było obejmowanych odpowiednio po cenie emisyjnej i cenie sprzedaży równej 45,00 zł za jedną akcję. Akcje serii C oraz 15.000 akcji serii A zostały przydzielone 173 podmiotom. 

 

Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz 

Liczba posiadanych akcji

Liczba głosów na WZ 

Udział akcji w kapitale zakładowym %

Udział  w głosach na WZ %

PlayWay SA

622 500

622 500

42,74%

42,74%

Michał Kaczmarek

75 000

75 000

5,15%

5,15%

Pozostali

759 000

759 000

52,11%

52,11%

RAZEM

1 456 500

1 456 500

100,00%

100,00%

  

Instrumenty finansowe debiutujące na NewConnect:

  • 1.337.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A
  • 29.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B
  • 90.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C

Galeria