Relacje z debiutów

Pierwsze notowanie MEGAPIXEL STUDIO S.A. na rynku NewConnect

5

2021-07-01 13:46:29

1 lipca 2021 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka MEGAPIXEL STUDIO S.A.

MEGAPIXEL STUDIO S.A. jest 366. spółką notowaną na NewConnect oraz 15. debiutem na tym rynku w 2021 roku. 

  Transmisja z debiutu

 

Informacje podstawowe

nazwa spółki

MEGAPIXEL STUDIO S.A.

miejsce siedziby

Gdynia

przedmiot działalności

MegaPixel Studio S.A. działa na rynku gier wideo jako studio deweloperskie specjalizujące się w tworzeniu remake’ów klasycznych tytułów

debiut na NC w 2021

15

spółka na NC

366

sektor

gry

spółka w sektorze

46

oferta

oferta publiczna 128.889 akcji serii C

wartość oferty

966.667,5 zł

cena emisyjna

7,50 zł

wartość sprzedaży akcji w okresie ostatnich 12 miesięcy

3.241.200 zł

średnia ważona cena sprzedaży akcji

24,36 zł

kurs odniesienia

24,36 zł

wartość spółki*

30.206.400 zł

wartość instrumentów wprowadzanych*

30.206.400 zł

% free float (poniżej 5% w akcjach objętych wnioskiem)

16,35%

wartość ww. free float*

4.939.647,72 zł

% free float (poniżej 5% we wszystkich akcjach)

16,35%

wartość ww. free float*

4.939.647,72 zł

Autoryzowany Doradca

Blue Oak Advisory sp. z o. o.

* wartość liczona na podstawie średniej ważonej ceny sprzedaży akcji serii A, B oraz C w okresie ostatnich 12 miesięcy wynoszącej 24,36 zł

Historia i działalność Emitenta

Spółka została założona w lipcu 2018 r. i zarejestrowana w grudniu tego samego roku. Emitent zarejestrowany jest w Gdyni, z kolei faktycznie wykonywana działalność Spółki (działalność deweloperska) prowadzona jest we Wrocławiu, gdzie główny zespół liczy łącznie 39 osób. Założycielami Emitenta byli: Forever Entertainment S.A. oraz Pan Artur Grzegorczyn, którzy objęli po 50,00% kapitału zakładowego.

MegaPixel Studio S.A. działa na rynku gier wideo jako studio deweloperskie specjalizujące się w tworzeniu remake’ów klasycznych tytułów. Dodatkowo Spółka zajmuje się portowaniem gier na Nintendo Switch i pozostałe platformy, a w niedalekiej przyszłości planuje zajmować się kreowaniem własnych marek. Spółka produkuje gry w kooperacji z jednym z największych potentatów gamingu na świece, tj. z japońską firmą SEGA. Emitent tworzy remake’i czterech gier na licencji tej firmy pt. Panzer Dragoon i Panzer Dragoon II: Zwei oraz The House of the Dead i The House of the Dead 2.

Zlecenia produkcji remake’ów i portowania gier Emitent realizuje na podstawie umów zawartych z Forever Entertainment S.A. W zawieranych umowach Forever Entertainment S.A. pełni rolę zamawiającego, a Emitent wykonawcy gier. Spółka zobowiązuje się do stworzenia gry, a następnie przeniesienia jej autorskich praw majątkowych na zamawiającego, w zamian za co Emitentowi przysługuje: (i) wynagrodzenie jednorazowe za wykonanie gry, a także (ii) wynagrodzenie dodatkowe. Stanowi ono udział w przychodach ze sprzedaży gry do użytkowników końcowych, którego wysokość pomniejszana jest o wynagrodzenie jednorazowe, podatki, opłaty licencyjne oraz opłaty pobierane przez platformy dystrybucji gier. Zatem istotnym elementem umów Spółki z Forever Entertainment S.A. jest zagwarantowany udział Emitenta w przychodach (z ang. revenue share, RS) ze sprzedaży wyprodukowanych tytułów oraz wynagrodzenie jednorazowe Spółki za stworzenie danej gry.

Dzięki temu oprócz wpływów za stworzenie danej produkcji, każdorazowo negocjowanych, MegaPixel Studio S.A. ma możliwość osiągnięcia nielimitowanych zysków z tytułu wyprodukowanych gier. Forever Entertainment S.A. pełni rolę wydawcy wszystkich gier Emitenta, dlatego w sensie ekonomicznym pełni rolę płatnika jego udziału w przychodach ze sprzedaży gier, których odbiorcą końcowym są zawsze gracze nabywający produkty Spółki. Ponadto Spółka, bazując na stabilnej sytuacji finansowej, może rozwijać własne produkcje oraz pozyskiwać nowe zlecenia od zewnętrznych podmiotów.

Wybrane dane finansowe Emitenta (w PLN):

 

31.12.2019

31.12.2020

IQ 2021

Kapitał własny

   121.800,76

1.707.172,91

1.911.405,66

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

   486.949,00

   440.950,85

   470.525,39

Suma bilansowa

   608.749,76

2.148.123,76

2.381.931,05

Przychody netto ze sprzedaży produktów

    895.886,90

1.696.041,83

   627.240,84

Wynik netto

  (476.749,74)

   619.812,65

   204.232,75

Przepływy pieniężne netto razem

       4.671,68

      215.099,22

  (132.119,27)

Środki pieniężne na koniec okresu

       4.671,68

      219.770,90

     87.651,63

Oferta publiczna akcji serii C

Data subskrypcji: 28.01.2020 r. - 29.01.2020 r.

Liczba akcji objętych subskrypcją: 128.889 akcji serii C.

Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji: 128.889 akcji serii C.

Cena, po jakiej akcje były obejmowane: 7,50 zł.

Akcje serii C zostały objęte za wkłady pieniężne (gotówkowe).

Akcje serii C zostały przydzielone 8 podmiotom, tj. 7 osobom fizycznym i 1 osobie prawnej.

Wartość oferty: 966.667,50 zł.

Informacje o transakcjach sprzedaży akcji objętych wnioskiem o wprowadzenie dokonanych w ostatnich 12 miesiącach przez akcjonariuszy

Od 14.09.2020 r. do 12.11.2020 r. miało miejsce 21 transakcji akcjami Spółki po cenie sprzedaży 1 akcji wynoszącej: 5 zł; 7,50 zł; 25 zł; 33 zł oraz 35 zł (średnia cena ważona: 24,36 zł).

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz 

Liczba akcji 

Procent w głosach 

Procent w kapitale 

Forever Entertainment S.A.

   479.900

38,70%

38,70%

Artur Grzegorczyn

   431.980

34,84%

34,84%

Grzegorz Maciąg

Zbigniew Dębicki

     63.343

     62.000

   5,11%

   5,00%

   5,11%

   5,00%

Pozostali

   202.777

16,35%

16,35%

Razem 

1.240.000

100% 

100%

Kapitał zakładowy Emitenta według odpisu z Rejestru Przedsiębiorców KRS wynosi: 124.000 zł i dzieli się na 1.240.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

  • 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  •    111.111 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  •    128.889 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Wprowadzone do obrotu zostały wszystkie akcje serii A, B oraz C.

Galeria