Relacje z debiutów

Pierwsze notowanie NOOBZ FROM POLAND S.A. na rynku NewConnect

2021-07-13 16:49:10

13 lipca 2021 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka NOOBZ FROM POLAND S.A.

NOOBZ FROM POLAND S.A. jest 367. spółką notowaną na NewConnect oraz 16. debiutem na tym rynku w 2021 roku. 

 

  Transmisja z debiutu | Prezentacja spółki

 


Informacje podstawowe

nazwa spółki

NOOBZ FROM POLAND S.A.

miejsce siedziby

Warszawa

przedmiot działalności

Producent gier

debiut na NC w 2021

16

spółka na NC

367

sektor

Gry

Spółka w sektorze

47

wartość oferty/sprzedaży

Emisja 1.260.000 / sprzedaż 4.890.487 zł

cena emisyjna/sprzedaży

Emisja serii G: 18 zł/ Sprzedaż 7,91-27 zł

wartość spółki*

27.383.487 zł

wartość instrumentów wprowadzanych*

27.383.487 zł

% free float (poniżej 5% w akcjach objętych wnioskiem)

36,12%

wartość  ww. free float*

9.891.930 zł

% free float (poniżej 5% we wszystkich akcjach)

36,12%

wartość ww. free float *

9.891.930 zł

% free float (poniżej 5% w akcjach objętych wnioskiem) w posiadaniu niepowiązanych akcjonariuszy**

25,21%

wartość  ww. free float*

6.904.702 zł

liczba akcjonariuszy (akcje objęte wnioskiem)

54

liczba akcjonariuszy niepowiązanych z emitentem (akcje objęte wnioskiem)

47

Autoryzowany Doradca

Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy

*wg kursu odniesienia 19,88 zł, liczone według średniej ważonej ceny z transakcji sprzedaży akcji dokonywanych w okresie 12 miesięcy od daty dokumentu i ceny emisyjnej akcji serii G.
** wg stanu na dzień rozpatrzenia wniosku Emitenta o wprowadzenie akcji

Historia i działalność Emitenta

Emitent został zawiązany w 2012 r. pod firmą Plantator SA. W 2017 r. Spółka zmieniła nazwę na Noobz From Poland S.A. i nabyła 100% udziałów w Noobz PL sp. z o.o., która to spółka od 2016 roku prowadzi prace nad flagową grą Emitenta Total Tank Simulator. W maju 2020 r. Emitent pozyskał inwestora branżowego Digital Bros S.p.A. jedną z największych spółek sektora gamingowego we Włoszech, który objął akcje nowej emisji serii G i podpisał istotne umowy wydawnicze z Grupą Emitenta.

Na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego działalność Emitenta polega na zarządzaniu grupą kapitałową, w skład której wchodzi spółka zależna w 100% - Noobz PL sp. z. o.o. działająca na rynku gier komputerowych na PC oraz Rookiez from Warsaw sp. z o.o., w której Emitent posiada 64,86% kapitału, do której wydzielono działalność związaną z produkcją gier niskobudżetowych na Nintendo Switch. Ponadto Emitent w dniu 1 czerwca 2021 roku zawarł umowę nabycia 40 proc. akcji w kapitale zakładowym Play of Battle S.A. która planuje rozpoczęcie działalności operacyjnej w zakresie gamingu po pozyskaniu kapitału od inwestorów w ramach planowanej emisji crowdfundingowej. W strukturach Emitenta prowadzone są również prace nad produkcją gier.

Spółki zależna od Emitenta oraz Rookiez from Warsaw sp. z o.o. tworzy małe gry na konsole Nintendo Switch, z których pierwsza gra „Monster Bugs Eat People” miała swoją premierę w listopadzie 2019 roku i której wydawcą była spółka notowana na NewConnect Qubic Games SA. Zgodnie z zapisami dokumentu informacyjnego przychody z małych gier powinny pozwolić na stabilizowanie przepływów gotówkowych w okresach gdy główne zasoby firmy będą skupione na nowych grach na PC, a przychody z poprzednich będą w sposób naturalny malały, jednakże w chwili obecnej przychody te znajdują się na marginalnym poziomie.

Działalność spółki zależnej Noobz PL sp. z o.o.

Noobz PL sp. z o.o. jest producentem gry Total Tank Simulator (TTS), której premiera miała miejsce w maju 2020 roku. Gra do chwili obecnej sprzedała się w ponad 80 tys. egzemplarzy za pomocą platformy Steam, a jej cena nominalna wynosi 19,99 EUR. Wydawcą gry jest 505 Games S.p.A, spółka kontrolowana przez Digital Bros S.p.A. Na podstawie umowy wydawniczej Noobz PL sp. z o.o. otrzymała opłatę deweloperską w wysokości 600.000 EUR. Zarówno opłata deweloperska, jak i koszty PR i marketingu poniesione przez Wydawcę  zostaną potrącone z przychodów z gry TTS, aż do całości ich odzyskania przez 505 GAMES. Zarząd Emitenta szacuje, że zrealizowanie recoup, tj. odzyskanie przez 505 GAMES opłaty deweloperskiej, kosztów PR i marketingu z przychodów z gry TTS, nastąpi po sprzedaży pomiędzy 80 tys. a 100 tys. sztuk gry TTS. Po tym potrąceniu Noobz PL sp. z o.o. będzie otrzymywać 46 proc. przychodów netto z gry TTS. Grupa posiada zawarte z 505 Games umowy wydawnicze na kolejne gry.

Emitent jest w trakcie procedury połączenia z Noobz PL sp. z o.o., którego celem jest uproszczenie struktury organizacyjnej, obniżenie kosztów zarządzania oraz zwiększenie kontroli korporacyjnej akcjonariuszy spółki publicznej nad działalnością operacyjną, która skupiona jest w spółce zależnej Emitenta.

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego zespół grupy kapitałowej Emitenta liczy łącznie 28 osób.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 137.743,9 zł i dzieli się na 1.377.439 akcji serii A-G o wartości nominalnej 0,1 zł każda, w tym:

 • 606.089 akcji serii A;
 • 250.000 akcji serii B;
 • 14.285 akcji serii C;
 • 205.815 akcji serii D;
 • 31.250 akcji serii E;
 • 200.000 akcji serii F;
 • 70.000 akcji serii G;

Prywatna subskrypcja akcji serii G.

Akcje serii G zostały wyemitowane na podstawie NWZ Emitenta z 20 maja 2020 r. i objęte po cenie emisyjnej 18 zł za jedną akcję przez Digital Bros S.p.A., podmiot kontrolujący 505 Games S.p.A., z którym Emitent zawarł istotne umowy wydawnicze w zakresie gier.

Z emisji Akcji Serii G Emitent pozyskał łącznie 1.260.000 zł.

Środki z emisji akcji serii G są wydatkowane zgodnie z celem emisji tj. na realizację projektów grupy kapitałowej Emitenta związanych z produkcją i sprzedażą gier, w szczególności na stworzenie gry o tytule Signum Temporis.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Emitenta:

(zł)

I Q 2021

2020

2019

Przychody

113.483

1.015.602

1.926.105

wynik netto

-138.083

-490.332

-530.787

Kapitał własny

2.595.629

2.087.857

928.299

Zobowiązania i rezerwy

423.499

1.419.671

1.281.067

Przepływy pieniężne netto

-509.511

506.121

405.930

W 2020 roku Grupa Emitenta wydała swoją flagową grę Total Tank Simulator. W 2020 roku przychody z działalności operacyjnej w wysokości 1,015 mln zł w 99% pochodziły ze środków otrzymanych przez Emitenta od wydawcy gry TTS w związku z realizacją poszczególnych etapów umowy wydawniczej dotyczącej gry TTS, a także w wyniku otrzymania przychodów ze sprzedaży praw wydawniczych do gry TTS: Generals. Około 1% przychodów grupy kapitałowej pochodziło z tytułu sprzedaży gry Monster Bugs Eat People na Nintendo Switch przez spółkę zależną Noobz PL sp. z o.o..

Na przychody w I kwartale 2021 roku wpływ miało zaksięgowanie przez Zarząd wpłaty środków pieniężnych w wysokości 113 tys. zł będących pierwszą transzą kwoty wynagrodzenia
od 505 Games wynikającego z podpisanej umowy wydawniczej dotyczącej gry Signum Temporis.

Poziom kapitału obrotowego

Emitent w dokumencie informacyjnym oświadczył, że posiada poziom kapitału obrotowego wystarczający na pokrycie jego potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu informacyjnego. Emitent na koniec I kwartału 2021 roku posiadał środki pieniężne w wysokości 1.570.863 zł.

Struktura Akcjonariatu Spółki

 • Jarosław Kotowski – 548.815 akcji, które stanowią 39,84% kapitału i głosów na WZ;
 • Fundusze zarządzane przez Opoka TFI– 154.411 akcji, które stanowią 11,21% kapitału i głosów na WZ;
 • Krzysztof Szczawiński – 106.631 akcji, które stanowią 7,74% kapitału i głosów na WZ;
 • Digital Bros S.p.A. – 70.000 akcji, które stanowią 5,08% kapitału i głosów na WZ;
 • Pozostali akcjonariusze – 497.582 akcji, które stanowią 36,12 % kapitału i głosów na WZ;

Transakcje akcjami Emitenta

W okresie 12 miesięcy poprzedzających datę dokumentu informacyjnego miało miejsce
21 transakcji akcjami Emitenta po cenie 7,91-27 zł, o łącznej wartości 4,9 mln zł. Średnia ważona cena sprzedaży w tych transakcjach wyniosła 20,63 zł.

Instrumenty finansowe debiutujące na NewConnect

 • 606.089 akcji serii A;
 • 250.000 akcji serii B;
 • 14.285 akcji serii C;
 • 205.815 akcji serii D;
 • 31.250 akcji serii E;
 • 200.000 akcji serii F;
 • 70.000 akcji serii G;

Wnioskiem objęte zostały akcje stanowiące 100% wszystkich wyemitowanych przez Emitenta akcji.