PARCEL TECHNIK S.A. (Uchwała Nr 764/2017)

13-07-2017 19:56

Uchwała Nr 764/2017

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 13 lipca 2017 r.

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki PARCEL TECHNIK S.A.

 

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 18 lipca 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 2.750.747 (dwóch milionów siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy siedmiuset czterdziestu siedmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki PARCEL TECHNIK S.A., o wartości nominalnej 2 zł
(dwa złote) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 18 lipca 2017 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLBMRNG00013”;

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PARCELTEC” i oznaczeniem „PTE”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.