BIOMAX S.A. (Uchwała Nr 765/2017)

13-07-2017 19:57

Uchwała Nr 765/2017

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 13 lipca 2017 r.

w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect
akcjami spółki BIOMAX S.A.

§ 1

  1. Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia o dalszym zawieszeniu obrotu akcjami spółki BIOMAX S.A., oznaczonymi kodem „PLBOMAX00012”, to jest
    do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu wypełnienia przez
    tę spółkę wszystkich obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 1 Uchwały
    Nr 37/2017 Zarządu Giełdy z dnia 11 stycznia 2017 r.
  2. W okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w ust. 1, zlecenia maklerskie na akcje spółki BIOMAX S.A. mogą być przyjmowane, anulowane i modyfikowane.

§ 2

W przypadku ziszczenia się przesłanek formalnych umożliwiających wznowienie obrotu akcjami spółki BIOMAX S.A. na rynku NewConnect, oraz pod warunkiem, że Zarząd Giełdy nie stwierdzi do tego czasu innych uchybień w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie lub wykonywania obowiązków informacyjnych przez tę spółkę, uzasadniających dalsze zawieszenie obrotu jej akcjami, informacja o dniu wznowienia tego obrotu zostanie podana przez Giełdę do publicznej wiadomości w drodze komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej rynku NewConnect najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wznowienia obrotu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 lipca 2017 r.