INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT (Uchwała Nr 940/2017)

11-08-2017 14:34

Uchwała Nr 940/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect
akcji spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A.  

 
§ 1

Na podstawie § 12 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia na wniosek spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. wykluczyć z dniem 14 sierpnia 2017 r. z obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect akcje tej spółki, oznaczone kodem „PLIAPRF00010”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Na podstawie § 12 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków.
W dniu 10 sierpnia 2017 r. spółka INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. złożyła wniosek o wykluczenie z obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect akcji tej spółki z uwagi na fakt, że wszystkie jej akcje, po przeprowadzonym przymusowym wykupie, znajdują się w posiadaniu siedmiu akcjonariuszy, którzy wyrazili zgodę na to wykluczenie. Jednocześnie, wraz z wnioskiem o wykluczenie z obrotu, spółka INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. przedstawiła oświadczenia wskazanych powyżej akcjonariuszy o wyrażeniu zgody na wykluczenie akcji tej spółki z obrotu przed dniem zniesienia ich dematerializacji.
Mając powyższe na uwadze, Zarząd Giełdy postanowił jak w uchwale.