FACHOWCY.PL VENTURES (Uchwała Nr 944/2017)

11-08-2017 18:53

Uchwała Nr 944/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
akcji zwykłych na okaziciela serii E, G, H, J, L i M spółki FACHOWCY.PL VENTURES S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1)    określić dzień 21 sierpnia 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki FACHOWCY.PL VENTURES S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 21 sierpnia 2017 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLFCHVT00012”;
a)    10.300.000 (dziesięciu milionów trzystu tysięcy) akcji serii E,
b)    29.400.000 (dwudziestu dziewięciu milionów czterystu tysięcy) akcji serii G,
c)    10.000.000 (dziesięciu milionów) akcji serii H,
d)    4.998.809 (czterech milionów dziewięciuset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy ośmiuset dziewięciu) akcji serii J,
e)    10.000.000 (dziesięciu milionów) akcji serii L,
f)    9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) akcji serii M;

2)    notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „FACHOWCY” i oznaczeniem „FAV”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.