EUROSNACK (Uchwała Nr 1202/2017)

09-10-2017 17:33

Uchwała Nr 1202/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 9 października 2017 r.


w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki EUROSNACK S.A.

§ 1


Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:
1) określić dzień 12 października 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 10.064.947 (dziesięciu milionów sześćdziesięciu czterech tysięcy dziewięciuset czterdziestu siedmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki EUROSNACK S.A., o wartości nominalnej
0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 12 października 2017 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLERSNK00016”;
2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „EUROSNACK” i oznaczeniem „ECK”.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.