GLG PHARMA (Uchwała Nr 1327/2017)

10-11-2017 18:10

 Uchwała Nr 1327/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 10 listopada 2017 r.


w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki GLG PHARMA S.A.

§ 1


Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:
1)    określić dzień 15 listopada 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.300.000 (jednego miliona trzystu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki GLG PHARMA S.A., o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 15 listopada 2017 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLM100000014”;
2)    notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „GLGPHARMA” i oznaczeniem „GLG”.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.