CASPAR ASSET MANAGEMENT (Uchwała Nr 1417/2017)

05-12-2017 18:09

Uchwała Nr 1417/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 5 grudnia 2017 r.

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, F i G spółki CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 8 grudnia 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda:
a) 447.254 (czterystu czterdziestu siedmiu tysięcy dwustu pięćdziesięciu czterech) akcji serii A,
b) 447.254 (czterystu czterdziestu siedmiu tysięcy dwustu pięćdziesięciu czterech) akcji serii B,
c) 447.257 (czterystu czterdziestu siedmiu tysięcy dwustu pięćdziesięciu siedmiu) akcji serii C,
d) 135.000 (stu trzydziestu pięciu tysięcy) akcji serii D,
e) 9.808 (dziewięciu tysięcy ośmiuset ośmiu) akcji serii F,
f) 130.796 (stu trzydziestu tysięcy siedmiuset dziewięćdziesięciu sześciu) akcji serii G
- pod warunkiem dokonania w dniu 8 grudnia 2017 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLCSPAM00017”;

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „CASPAR” i oznaczeniem „CSR”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.