4MOBILITY (Uchwała Nr 1418/2017)

05-12-2017 18:10

 Uchwała Nr 1418/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 5 grudnia 2017 r.

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki 4MOBILITY S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1)    określić dzień 8 grudnia 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 44.166 (czterdziestu czterech tysięcy stu sześćdziesięciu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki 4MOBILITY S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 8 grudnia 2017 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLESLTN00010”;

2)    notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „4MOBILITY” i oznaczeniem „4MB”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.