JANTAR DEVELOPMENT (Uchwała Nr 1419/2017)

05-12-2017 18:12

Uchwała Nr 1419/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 5 grudnia 2017 r.

w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect
akcjami spółki JANTAR DEVELOPMENT S.A.

§ 1

1.    Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia o dalszym zawieszeniu obrotu akcjami spółki JANTAR DEVELOPMENT S.A. („Spółka”), oznaczonymi kodem „PL4STUD00016”, to jest do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu ziszczenia się wszystkich poniższych przesłanek:

1)    powołania osób uprawnionych do prowadzenia spraw i reprezentowania Spółki oraz osób uprawnionych do wykonywania nadzoru nad działalnością Spółki, stosownie do wymogów wynikających z właściwych przepisów prawa oraz postanowień statutu Spółki,
2)    przekazania do publicznej wiadomości przez Spółkę, w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect, raportu bieżącego/raportów bieżących, o powołaniu osób, o których mowa w pkt 1), zgodnie z postanowieniami przepisów § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,
3)    przekazania Giełdzie kopii odpisu z rejestru przedsiębiorców potwierdzającego ujawnienie w rejestrze osób, o których mowa w pkt 1),
4)    przekazania do publicznej wiadomości przez Spółkę, w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect, raportu rocznego za 2016 rok, spełniającego wszystkie wymogi określone w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,
5)    zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, obowiązującej w okresie co najmniej jednego roku od dnia jej zawarcia,
6)    przekazania do publicznej wiadomości przez Spółkę, w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect, raportu bieżącego, o zawarciu umowy, o której mowa w pkt 5),
7)    przekazania Giełdzie kopii umowy, o której mowa w pkt 5),
8)    przekazania Giełdzie oświadczenia Autoryzowanego Doradcy, o którym mowa w § 18 ust. 5a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,
9)    przekazania do publicznej wiadomości przez Spółkę, w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect, raportu kwartalnego za II kwartał 2017 r., spełniającego wymogi określone w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,
10)    przekazania do publicznej wiadomości przez Spółkę, w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect, raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r., spełniającego wymogi określone w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

2.    W okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w ust. 1, zlecenia maklerskie na akcje spółki JANTAR DEVELOPMENT S.A. mogą być przyjmowane, anulowane i modyfikowane.

§ 2

W przypadku ziszczenia się przesłanek formalnych umożliwiających wznowienie obrotu akcjami spółki JANTAR DEVELOPMENT S.A. na rynku NewConnect, oraz pod warunkiem, że Zarząd Giełdy nie stwierdzi do tego czasu innych uchybień w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie lub wykonywania obowiązków informacyjnych przez Spółkę, uzasadniających dalsze zawieszenie obrotu jej akcjami, informacja o dniu wznowienia tego obrotu zostanie podana przez Giełdę do publicznej wiadomości w drodze komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej rynku NewConnect najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wznowienia obrotu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 6 grudnia 2017 r.