BIOMAX (Uchwała Nr 33/2018)

12-01-2018 17:42

Uchwała Nr 33/2018
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 12 stycznia 2018 r.


w sprawie utrzymania w mocy Uchwały Nr 1375/2017 Zarządu Giełdy z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki BIOMAX S.A.

§ 1


Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 12a ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, po ponownym rozpoznaniu sprawy wykluczenia akcji spółki BIOMAX S.A. z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Giełdy w przedmiotowej sprawie, postanawia utrzymać w mocy Uchwałę Nr 1375/2017 Zarządu Giełdy z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki BIOMAX S.A.

§ 2


1.    Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.    Zgodnie z § 12a ust. 4 zdanie pierwsze in fine Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, wykluczenie akcji spółki BIOMAX S.A. z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect nastąpi z upływem 5 dni roboczych od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
3.    Zgodnie z § 12a ust. 4 zdanie drugie Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, do czasu upływu terminu, o którym mowa w ust. 2, obrót akcjami spółki BIOMAX S.A. w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect podlega zawieszeniu.

    
UZASADNIENIE

W dniu 7 grudnia 2017 r. spółka BIOMAX S.A. („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie § 12a ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Regulamin ASO”), złożyła do GPW wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy wykluczenia jej akcji z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect („Wniosek”), dokonanego Uchwałą Nr 1375/2017 Zarządu Giełdy z dnia 23 listopada 2017 r.

Emitent odwołując się od decyzji Zarządu Giełdy we wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy wskazał na następujące okoliczności:
1. Emitent przyznał we Wniosku, że w 2016 r. dopuścił się licznych uchybień w przestrzeganiu przepisów Regulaminu ASO, w wyniku czego Zarząd Giełdy podjął m.in. decyzję o wykluczeniu akcji Spółki z obrotu na rynku NewConnect (Uchwała Nr 1164/2016 Zarządu Giełdy z dnia 8 listopada 2016 r.), a następnie o nałożeniu na Emitenta dodatkowych obowiązków, w tym obowiązku sporządzenia analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności (Uchwała Nr 1278/2016 Zarządu Giełdy z dnia 1 grudnia 2016 r. uchylająca Uchwałę Nr 1164/2016 Zarządu Giełdy z dnia 8 listopada 2016 r.). Ponadto Spółka zwróciła uwagę, że pismem z dnia 24 stycznia 2017 r. wystąpiła do Zarządu Giełdy o zmianę Uchwały Nr 37/2017 Zarządu Giełdy z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia i opublikowania dodatkowej analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę BIOMAX S.A. oraz zawieszenia obrotu akcjami tej spółki na rynku NewConnect. W ocenie Emitenta, przedmiotowa zmiana powinna dotyczyć uchylenia obowiązku zlecenia podmiotowi, spełniającemu wymogi określone w § 15b ust. 1 pkt 1) oraz ust. 2 Regulaminu ASO, sporządzenia dodatkowej analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez Spółkę w oparciu o kwartalne dane finansowe Spółki, sporządzone za co najmniej trzy kwartały 2016 r., a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości kontynuowania przez spółkę BIOMAX S.A. działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości.

Emitent wskazał dodatkowo, że korekty raportów okresowych za II i III kwartał roku 2016 opublikowane w dniach 16 oraz 19 stycznia 2017 r., potwierdzały - zdaniem Emitenta - prawidłowość danych finansowych zamieszczonych w analizie sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez Emitenta opublikowanej w dniu 10 stycznia 2017 r., zaś decyzja Zarządu Giełdy co do sporządzenia dodatkowej analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę BIOMAX S.A. była bezpodstawnym narażeniem tej spółki na dodatkowe koszty.

2. Emitent konsekwentnie podważa prawo Zarządu Giełdy do uzależniania swoich decyzji m.in. w zakresie wznowienia obrotu akcjami Spółki czy też wykluczenia akcji tej spółki z obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect lub przyznania dostępu do systemu EBI, od przekazania Giełdzie kopii odpisu z rejestru przedsiębiorców potwierdzającego ujawnienie w tym rejestrze osób uprawnionych do wykonywania nadzoru nad działalnością Spółki (kolejny postulat zmiany Uchwały Nr 37/2017 Zarządu Giełdy z dnia 11 stycznia 2017 r.). Emitent wskazuje, że w piśmie z dnia 24 stycznia 2017 r., wystąpił do Zarządu Giełdy z wnioskiem o zmianę stanowiska w powyższym zakresie, proponując dostarczenie kopii złożonego do sądu rejestrowego wniosku o ujawnienie osób uprawnionych do wykonywania nadzoru nad działalnością Spółki. Emitent uzasadnił powyższe brakiem wpływu na długość rozpatrywania tego rodzaju wniosków przez sąd rejestrowy.

Dodatkowo w ocenie Emitenta, okoliczność wskazania przez Zarząd Giełdy
- w Uchwale Nr 1375/2017 Zarządu Giełdy z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki BIOMAX S.A. - na treść opublikowanego w dniu 15 listopada 2017 r. stanowiska rady nadzorczej tej spółki, może wskazywać jakoby Zarząd Giełdy uznał prawidłowość ukonstytuowania się w dniu 13 listopada 2017 r. składu rady nadzorczej Emitenta.

W złożonym Wniosku, Emitent wskazał ponadto na brak przydzielenia dostępu do systemu EBI dla nowych operatorów zaproponowanych przez spółkę BIOMAX S.A., co w opinii Emitenta uniemożliwiało wywiązywanie
się przez tego emitenta z obowiązków wynikających z przepisów Regulaminu ASO, w tym zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki celem zatwierdzenia kooptacji i powołania nowej rady nadzorczej tej spółki oraz publikację informacji na temat dobrych praktyk. W opinii Emitenta fakt ten oznacza, że Giełda podważa prawomocność powołania rady nadzorczej tego emitenta oraz jej kompetencje w zakresie złożonych wniosków o przyznanie dostępu do systemu EBI.

3. Emitent zarzuca Giełdzie, że 80% treści uzasadnienia do Uchwały Nr 1375/2017 Zarządu Giełdy z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki BIOMAX S.A., dotyczy jego sytuacji finansowej, co w jego ocenie „zgodnie z regulacjami ASO nie może stanowić to podstawy wykluczenia z notowań, czego najlepszym dowodem są zapisy dotyczące notowań akcji spółki po ogłoszeniu upadłości”.

4. Emitent kwestionuje uporczywy charakter naruszania przez niego obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów Regulaminu ASO. Spółka potwierdza, iż stan uporczywego naruszania przez nią przepisów Regulaminu ASO niewątpliwie następował do listopada 2016 r. Od tego czasu natomiast - w ocenie Emitenta - „nazywanie tej sytuacji uporczywym naruszaniem przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu jest skandaliczne i niedopuszczane”, nawet pomimo faktu przekazania przez Emitenta raportu okresowego za II kwartał 2017 r. z opóźnieniem, a w konsekwencji czego nałożenia na tę spółkę przez Zarząd Giełdy kary upomnienia.

5. Emitent wskazuje we Wniosku na potencjalne nieprawidłowości, jakie w jego ocenie miały miejsce przy sporządzaniu raportów okresowych jednego z emitentów, którego akcje są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemem obrotu na rynku NewConnect, co w połączeniu z brakiem podjęcia przez Giełdę wobec tego emitenta analogicznych decyzji jak w przypadku Spółki, w jego opinii jest dowodem na nierówne traktowanie emitentów przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu.

6. Zdaniem Emitenta, Zarząd Giełdy podejmując uchwałę o wykluczeniu akcji spółki BIOMAX S.A. z obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect, mógł zostać wprowadzony w błąd co do faktycznego wywiązywania się przez tę spółkę z obowiązków wynikających z Regulaminu ASO, w konsekwencji czego Emitent zażądał uchylenia przedmiotowej uchwały.

Emitent wskazał ponadto we Wniosku, że inwestorzy mają zapewnioną możliwość rzetelnej i kompleksowej oceny jego sytuacji majątkowej, gospodarczej i finansowej w związku z opublikowaniem dwóch niezależnych analiz sytuacji finansowej i gospodarczej oraz bieżącym publikowaniem raportów kwartalnych, pomimo niewątpliwych utrudnień w przekazywaniu raportów (brak nowych dostępów do systemu EBI oraz ESPI).

Zgodnie z informacjami zawartymi we Wniosku „zarówno członek Rady Nadzorczej czasowo oddelegowany do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu jak i cała Rada Nadzorcza starają się w sposób rzetelny wywiązywać z obowiązków nakładanych na Spółki w ramach regulaminu ASO”.

Jednocześnie, w treści Wniosku Emitent wskazał, że utrzymanie w mocy Uchwały Nr 1375/2017 Zarządu Giełdy z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki BIOMAX S.A., będzie w jego opinii „jednoznacznym naruszeniem równości traktowania podmiotów”.

Odnosząc się do wskazanych powyżej okoliczności i argumentów podnoszonych we Wniosku przez Emitenta, Zarząd Giełdy zauważa, co następuje:

Ad 1.
Zarząd Giełdy zwraca uwagę, że Emitent potwierdził fakt wielokrotnego naruszania przez niego obowiązków wynikających z postanowień przepisów Regulaminu ASO, a w konsekwencji zasadność zastosowania przez Giełdę środków dyscyplinujących wskazanych w Regulaminie ASO, w tym m.in. podjęcie przez Zarząd Giełdy Uchwały Nr 1164/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wykluczenia akcji Emitenta z obrotu na rynku NewConnect (uchylonej w postępowaniu odwoławczym) czy nałożenie obowiązku sporządzenia analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez Spółkę (Uchwała Nr 1278/2016 Zarządy Giełdy z dnia 1 grudnia 2016 r. uchylająca Uchwałę Nr 1164/2016 Zarządu Giełdy
z dnia 8 listopada 2016 r.).

Niezależnie od powyższego, Emitent zakwestionował zasadność nałożenia na niego obowiązku sporządzenia dodatkowej analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez Spółkę (Uchwała Nr 37/2017 Zarządy Giełdy z dnia 11 stycznia 2017 r.), od którego – w jego opinii – złożył odwołanie. Jak należy zauważyć w odniesieniu do decyzji Zarządu Giełdy podjętej na podstawie przepisów § 15b ust. 4 pkt 3) oraz ust. 5 Regulaminu ASO - nie przysługuje środek odwoławczy.

Dodatkowo, Zarząd Giełdy zwraca uwagę, że dokument pt. „Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę BIOMAX S.A.” sporządzony na dzień 29 grudnia 2016 r. zawierał dane finansowe sporządzone na dzień 30 września 2016 r. w zakresie istotnie odbiegającym od danych finansowych wymaganych do zamieszczenia w raporcie kwartalnym na podstawie § 5 ust. 4.1. pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO. Dodatkowo w opublikowanym dokumencie zawarta została informacja, że dane opublikowane przez Spółkę w raporcie kwartalnym za III kwartał 2016 r. są nieprawidłowe, natomiast analiza sytuacji finansowej Emitenta została sporządzona głównie w oparciu o dane zawarte w raporcie rocznym i skonsolidowanym raporcie rocznym za rok 2015 oraz o dane finansowe znajdujące się w wydrukach zapisów księgowych na kontach syntetycznych i analitycznych. Zarząd Giełdy wyjaśnia w tym miejscu, że zgodnie z postanowieniami Regulaminu ASO w przypadku powzięcia przez Organizatora Alternatywnego Systemu uzasadnionych wątpliwości co do zakresu dokonanej analizy lub uznania, że dokument ten zawiera istotne braki, Giełda może zobowiązać emitenta do uzupełnienia tego dokumentu o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia.

W ocenie Zarządu Giełdy okoliczności wskazane powyżej, stanowiły wystarczającą podstawę do podjęcia Uchwały Nr 37/2017 Zarządu Giełdy z dnia 11 stycznia 2017 r., zobowiązującej Emitenta m.in. do sporządzenia dodatkowej analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez Spółkę oraz do publikacji korekty raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.

Korekta raportu okresowego za III kwartał 2016 r. przekazana przez Emitenta za pośrednictwem systemu EBI w dniu 19 stycznia 2017 r. (tj. trzy tygodnie po sporządzeniu dokumentu pt. „Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę BIOMAX S.A.”) wskazywała na istotne różnice w poszczególnych pozycjach finansowych wykazanych w tym raporcie względem danych finansowych zamieszczonych w raporcie okresowym za III kwartał 2016 r. opublikowanym przez Emitenta za pośrednictwem systemu EBI w dniu 14 listopada 2016 r. Tym samym, potwierdza to słuszność oceny Zarządu Giełdy co do istotnych braków „Analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę BIOMAX S.A.”, sporządzonej na dzień 29 grudnia 2016 r.

Ad 2.
Zarząd Giełdy nie podziela stanowiska Emitenta przedstawionego we Wniosku, jakoby Giełda dokonała oceny prawidłowości czy też prawnej skuteczności powołania organów spółek, których akcje notowane są w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Zarząd Giełdy zwraca uwagę, że instytucją upoważnioną do tej oceny jest właściwy sąd rejestrowy. Wobec powyższego, Giełda w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości w przedmiotowym zakresie, konsekwentnie w stosunku do wszystkich emitentów znajdujących się w podobnych okolicznościach, nakłada obowiązek przekazania jej kopii odpisu z rejestru przedsiębiorców, potwierdzającego ujawnienie w przedmiotowym rejestrze członków organów odpowiedzialnych odpowiednio za prowadzenie spraw spółki oraz jej reprezentację lub nadzór nad tą spółką.

Nałożenie na Emitenta obowiązku przekazania Giełdzie kopii odpisu z rejestru przedsiębiorców potwierdzającego ujawnienie w tym rejestrze osób uprawnionych do wykonywania nadzoru nad działalnością Spółki oraz obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 7) oraz pkt 8) Uchwały Nr 37/2017 Zarządu Giełdy z dnia 11 stycznia 2017 r., stosownie do wymogów wynikających z właściwych przepisów prawa oraz postanowień statutu Emitenta, należy zatem w ocenie Zarządu Giełdy uznać za w pełni uzasadnione, w szczególności mając na uwadze długi okres nieprawidłowego funkcjonowania organu nadzorczego spółki BIOMAX S.A. (niepełny skład rady nadzorczej), oraz fakt długotrwałego braku ujawnienia wpisu w przedmiotowym zakresie w rejestrze przedsiębiorców (pomimo złożenia przez Emitenta stosownych wniosków, żadna ze zmian w organach Emitenta, które miały miejsce od czasu nałożenia przez Giełdę obowiązku przekazania odpisu z rejestru przedsiębiorców nie została ujawniona w tym rejestrze).

Dodatkowo, w powyższym kontekście, Zarząd Giełdy zwraca uwagę, że zgodnie z § 4 ust. 1 zdanie trzecie „Zasad przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst…”, uchwalonych Uchwałą Nr 646/2011 Zarządu Giełdy z dnia 20 maja 2011 r. (z późn. zm.), w przypadku gdy ustalenie osób uprawnionych do reprezentowania lub nadzorowania emitenta nie jest możliwe w sposób jednoznaczny, Giełda może uzależnić przydzielenie dostępu do systemu EBI od ujawnienia we właściwym rejestrze osób reprezentujących lub nadzorujących emitenta.

Jednocześnie, Zarząd Giełdy wyjaśnia, że wbrew stanowisku Emitenta zawartemu we Wniosku, skuteczność zwołania walnego zgromadzenia lub nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółek, których akcje notowane są w alternatywnym systemie na rynku NewConnect nie jest uwarunkowana posiadaniem dostępu do systemu EBI. Zarząd Giełdy zwraca uwagę, że obowiązek przekazania systemem EBI informacji o zwołaniu walnego zgromadzenia lub nadzwyczajnego walnego zgromadzenia wynika wprost z postanowień przepisów Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO i jest jednym z obowiązków informacyjnych spółek publicznych, których akcje zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, jednak pozostającym bez wpływu na skuteczność zwołania walnego zgromadzenia lub nadzwyczajnego walnego zgromadzenia tych spółek. Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia powinno bowiem być, poza zamieszczeniem na stronie internetowej emitenta, przekazane do wiadomości publicznej systemem ESPI (administrowanym i nadzorowanym przez KNF), a nie systemem EBI (administrowanym i nadzorowanym przez GPW). Powyższe wynika wprost
z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych.

Jednocześnie Giełda wskazuje, że uzależnienie przyznania dostępu do systemu EBI od przekazania przez Emitenta kopii odpisu z rejestru przedsiębiorców potwierdzało wątpliwości powzięte przez Zarząd Giełdy w zakresie prawidłowości funkcjonowania organów Emitenta i jak należy zauważyć jest zgodne z praktyką stosowaną przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu w analogicznych sytuacjach w stosunku do innych emitentów.

Na marginesie, należy podkreślić, że do czasu podjęcia przez radę nadzorczą Spółki decyzji o odwołaniu Prezesa Zarządu tej spółki, będącego jedynym członkiem organu zarządzającego Emitenta - niezależnie od braku kompetencji Giełdy w zakresie oceny skuteczności tej decyzji – Spółka miała możliwość zapewnienia dostępu do systemu EBI dla innego niż prezes zarządu operatora EBI, do czego była zobowiązana postanowieniami „Zasad przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst…”.

Mając powyższe na uwadze, Giełda nie podziela argumentacji Emitenta przedstawionej we Wniosku, zgodnie z którą Zarząd Giełdy powołując się - w Uchwale Nr 1375/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. - na stanowisko rady nadzorczej Emitenta przesądził o prawidłowości wyboru jej członków, a tym samym potwierdził ukonstytuowanie się tego organu. Jakkolwiek, prawna skuteczność powołania rady nadzorczej Spółki budziła, i nadal budzi, uzasadnione wątpliwości po stronie Zarządu Giełdy, to powołanie się na informacje przekazane przez ten „organ” było uzasadnione tym, że informacje te same w sobie – niezależnie od wątpliwości
co do umocowania prawnego organu je sporządzającego – stanowiły dodatkowe źródło informacji o sytuacji Emitenta. Powołanie się przez Zarząd Giełdy na te informacje pozostaje jednak bez wpływu na ocenę prawidłowości i prawnej skuteczności ustanowienia rady nadzorczej Emitenta w danym składzie, jako że tej oceny – jak wskazano powyżej – dokonuje właściwy sąd rejestrowy.

Ad. 3
Zarząd Giełdy zwraca uwagę, iż zgodnie z treścią Uchwały Nr 1375/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki BIOMAX S.A., podstawą wykluczenia z obrotu akcji tej spółki były przepisy § 12 ust. 1 pkt 2) i 3) Regulaminu ASO.

W powyższym kontekście, należy zwrócić uwagę, iż Zarząd Giełdy dokonując oceny potencjalnego zagrożenia dla bezpieczeństwa obrotu i interesu jego uczestników, brał pod uwagę również fakt, czy Spółka w raportach przekazywanych do publicznej wiadomości przedstawiała swoją sytuację w sposób umożliwiający inwestorom ocenę wpływu przekazywanych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta oraz na cenę lub wartość notowanych papierów wartościowych.

Wobec powyższego Zarząd Giełdy nie podziela stanowiska Emitenta, jakoby powodem wykluczenia akcji tego podmiotu z obrotu na rynku NewConnect była sytuacja finansowa Spółki.

Ad 4.
Wbrew argumentacji Emitenta zawartej we Wniosku, Zarząd Giełdy podtrzymuje swoje stanowisko, zgodnie z którym w ocenie Giełdy Emitent dopuścił się uporczywego naruszania obowiązków informacyjnych, na co wskazują m.in. nieprawidłowości związane z brakiem przekazywania raportów bieżących o istotnych zdarzeniach zaistniałych w Spółce, problemy z terminowym raportowaniem okresowym, przedstawianie nieprawidłowych danych finansowych w raportach kwartalnych i wynikających z tego faktu licznych korektach opublikowanych raportów okresowych skutkujących wielokrotnym zastosowaniem wobec Emitenta środków dyscyplinujących określonych w przepisach Regulaminu ASO.

Zarząd Giełdy podkreśla przy tym, że Emitent był wielokrotnie informowany przez Giełdę, iż sposób wykonywania przez niego obowiązków informacyjnych nie spełnia wymogów jakich można zasadnie oczekiwać  w tym zakresie od spółki publicznej, której instrumenty finansowe są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect.

Zarząd Giełdy zwraca uwagę, iż we Wniosku Emitent przyznaje, iż w 2016 r. dopuścił się licznych uchybień w przestrzeganiu postanowień przepisów Regulaminu ASO, jednocześnie przedstawiając argument, zgodnie z którym od listopada 2016 r. prawidłowo wypełniał obowiązki informacyjne. Zarząd Giełdy zauważa, że także w styczniu 2017 r. Emitent dokonał korekt raportów okresowych za II i III kwartał 2016 r., które miały istotny wpływ na dane prezentowane w tych raportach. Ponadto raport za II kwartał 2017 r. został przekazany z naruszeniem terminu określonego w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu.

Tym samym stanowisko Emitenta, zgodnie z którym od listopada 2016 r. nie można mówić o uporczywym naruszaniu przez Spółkę przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, nie znajduje w ocenie Zarządu Giełdy uzasadnienia.  

Ad 5.
Porównywanie sytuacji konkretnego emitenta, w tym przypadku spółki BIOMAX S.A., do jakiegokolwiek innego podmiotu, którego instrumenty finansowe są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, jest w ocenie Zarządu Giełdy nieuprawnione z uwagi na indywidualny charakter uwarunkowań dotyczących każdego z takich podmiotów. Należy przy tym podkreślić, że analiza sytuacji Emitenta dokonana przez Zarząd Giełdy uwzględniała szereg elementów, o których mowa w uzasadnieniu do uchwały o wykluczeniu akcji tej spółki z obrotu (Uchwała Nr 1375/2017 Zarządu Giełdy z dnia 23 listopada 2017 r.). Tym samym, w ocenie Zarządu Giełdy, niezasadne jest porównywanie sytuacji i oceny Emitenta do innych spółek notowanych na rynkach organizowanych przez GPW w oparciu o wybiórcze kryteria subiektywnie wskazane przez Spółkę.

Decyzja o wykluczeniu z obrotu instrumentów finansowych danej spółki może opierać się tylko i wyłącznie na ocenie tej spółki i jej instrumentów finansowych, a jakiekolwiek odnoszenie jej do oceny sytuacji innych spółek, czy też ich instrumentów finansowych, nie może stanowić przesłanki wykluczenia, jak też nie może stanowić uzasadnienia do odstąpienia od decyzji o wykluczeniu czy wznowieniu obrotu.

Zarząd Giełdy zauważa bowiem, że jego ocenie w danym przypadku podlega wyłącznie bezpieczeństwo obrotu i interes uczestników obrotu instrumentami danej spółki, a ocena bezpieczeństwa obrotu i interesu inwestorów
w odniesieniu do obrotu instrumentami finansowymi innych spółek pozostaje poza zakresem postępowania dotyczącego tej konkretnej spółki.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Giełdy nie odnosi się do argumentów użytych przez Emitenta w tej części Wniosku.

Ad 6.
Odnosząc się do argumentów Emitenta, jakoby decyzja Zarządu Giełdy o wykluczeniu akcji Spółki z obrotu podjęta została pod wpływem wprowadzenia w błąd, Zarząd Giełdy stanowczo zapewnia, że podejmując przedmiotową decyzję posiadał pełną wiedzę o faktach i okolicznościach związanych ze sprawą, w tym również o stopniu realizacji przez Spółkę obowiązków, nałożonych na nią Uchwałą Nr 37/2017 Zarządu Giełdy z dnia 11 stycznia 2017 r. Jednocześnie, Zarząd Giełdy podkreśla, że zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 1375/2017 Zarządu Giełdy z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki BIOMAX S.A., okoliczność braku wypełnienia wszystkich obowiązków określonych w Uchwale Nr 37/2017 Zarządu Giełdy z dnia 11 stycznia 2017 r., w tym braku ujawnienia aktualnego składu rady nadzorczej Emitenta w odpisie z rejestru przedsiębiorców, stanowiła jedynie okoliczność dodatkową, na co Zarząd Giełdy zwrócił uwagę w treści uzasadnienia do Uchwały Nr 1375/2017 Zarządu Giełdy z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki BIOMAX S.A.

Natomiast bezpośrednimi przyczynami wykluczenia akcji Spółki z obrotu na rynku NewConnect były przesłanki określone w § 12 ust. 1 pkt 2) i 3) Regulaminu ASO, tj. uznanie przez Zarząd Giełdy, że wykluczenie z obrotu
jest uzasadnione koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa obrotu i ochroną interesu jego uczestników oraz stwierdzenie przez Zarząd Giełdy uporczywego naruszania przez Emitenta przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu.

Z uwagi na charakter przepisów Regulaminu ASO w tym zakresie, Zarząd Giełdy uprawniony jest do oceny, jakie okoliczności i sytuacje mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa obrotu lub interesu uczestników tego obrotu, jak również do uznania, czy w danym przypadku wzgląd na bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników uzasadnia podjęcie decyzji o wykluczeniu danych akcji z obrotu na rynku NewConnect. Należy przy tym wskazać, że dokonując tej oceny i podejmując w omawianym przypadku decyzję o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu, Zarząd Giełdy wziął pod uwagę wszystkie okoliczności związane m.in. z:
- nieprawidłowym funkcjonowaniem Spółki (m.in. wielomiesięczny brak pełnego składu organu nadzorującego, a tym samym brak gwarancji prawidłowej realizacji zadań nadzorczych, zgodnie ze standardami jakich uczestnicy rynku mają prawo zasadnie oczekiwać w obrocie zorganizowanym, a także długotrwałe trudności z prawidłową obsługą i realizacją przez jedynego członka Zarząd Spółki obowiązków informacyjnych),
- uporczywym naruszaniem przez Spółkę obowiązków informacyjnych w przeszłości skutkującym wielomiesięcznym okresem zawieszenia obrotu jej akcjami,
- wątpliwościami, w zakresie prawidłowości i rzetelności, sporządzanych sprawozdań finansowych wobec zastrzeżeń zgłaszanych przez biegłego rewidenta w opiniach z badania rocznych sprawozdań finansowych Emitenta oraz skonsolidowanych rocznych sprawozdań grupy kapitałowej Emitenta za lata 2015 oraz 2016, których zasadność w odniesieniu do rocznego sprawozdania finansowego Emitenta oraz skonsolidowanego rocznego sprawozdania grupy kapitałowej Emitenta za rok 2015 została potwierdzona w dokumencie zawierającym analizę sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez Spółkę oraz dodatkowej analizie sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez Spółkę, a także w stanowisku rady nadzorczej Spółki, przekazanym raportem bieżącym EBI nr 25/2017 w dniu 15 listopada 2017 r.,
- brakiem informacji o obiektywnym charakterze, które pozwalałyby zweryfikować pogląd o możliwej poprawie sytuacji w Spółce, w tym w szczególności brakiem obiektywnych informacji potwierdzających szanse na skuteczne zakończenie przez Spółkę rozmów z potencjalnym inwestorem.

Dokonując swojej oceny, Zarząd Giełdy wziął również pod uwagę stanowiska i opinie podmiotów sporządzających analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez Spółkę oraz opinie biegłego rewidenta opublikowane przez Spółkę w ramach wypełniania przez
ten podmiot obowiązków informacyjnych.

Mając na uwadze powyższe, ocena Emitenta w zakresie braku wystąpienia przesłanki zagrożenia bezpieczeństwa obrotu lub interesu jego uczestników nie znajduje w ocenie Zarządu Giełdy uzasadnienia.

Zarząd Giełdy nie podziela również argumentacji Spółki o nierównym traktowaniu emitentów, gdyż działania podejmowane wobec Emitenta były analogiczne do działań, jakie Giełda podejmuje wobec innych emitentów w podobnych okolicznościach, z zastrzeżeniem uwzględnienia indywidualnego charakteru każdej sprawy.
Zarząd Giełdy podkreśla również, że uchwała o wykluczeniu akcji Emitenta z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect jest już kolejną uchwałą w tym zakresie podjętą wobec tej spółki. Uchwałą Nr 1164/2016 Zarządu Giełdy z dnia 8 listopada 2016 r., akcje spółki BIOMAX S.A. zostały wykluczone z obrotu na rynku NewConnect, natomiast wskutek złożonego przez Emitenta wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy oraz po dokonaniu analizy argumentów przekazanych przez Spółkę, Zarząd Giełdy przychylił się do wniosku Emitenta i uchylił ww. uchwałę, jednocześnie nakładając na ten podmiot dodatkowe obowiązki.

Mając na względzie powyższe, w tym zwłaszcza fakt, że wobec Emitenta dwukrotnie była podejmowana uchwała Zarządu Giełdy w przedmiocie zawieszenia obrotu jego akcjami z informacją o możliwości wykluczenia akcji z obrotu w przypadku niespełnienia określonych w danej uchwale warunków (m.in. Uchwała Nr 1216/2017 Zarządu Giełdy z dnia 13 października 2017 r.), należy w ocenie Zarządu Giełdy stwierdzić, że działania podejmowane przez Emitenta nie potwierdzają jego zapewnień o dołożeniu staranności w celu przestrzegania regulacji obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Okoliczności te nie mogą pozostać bez wpływu na ocenę funkcjonowania Emitenta, jako spółki publicznej notowanej na rynku NewConnect.

Reasumując, w ocenie Zarządu  Giełdy wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy wykluczenia akcji spółki BIOMAX S.A. z obrotu na rynku NewConnect nie wskazuje na nowe istotne okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę do zmiany decyzji o wykluczeniu tych akcji z obrotu. Jednocześnie w kontekście analizy wskazanych powyżej okoliczności, Zarząd Giełdy podtrzymuje swoje stanowisko i uznaje, że wzgląd na bezpieczeństwo obrotu oraz interes inwestorów, a ponadto okoliczność uporczywego naruszania przez spółkę BIOMAX S.A. przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu w pełni uzasadniają wykluczenie akcji tej spółki z obrotu na rynku NewConnect.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Giełdy uznał za zasadne utrzymanie w mocy Uchwały Nr 1375/2017 Zarządu Giełdy z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki BIOMAX S.A.

Dlatego też, po zapoznaniu się z pozytywną opinią Rady Giełdy w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji o wykluczeniu z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki BIOMAX S.A., Zarząd Giełdy postanowił
jak w uchwale.