BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE (Uchwała Nr 116/2018)

12-02-2018 18:04

Uchwała Nr 116/2018
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 12 lutego 2018 r.

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 15 lutego 2018 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 94.500 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 15 lutego 2018 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLBBCLS00017”;

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „BBCONSULT” i oznaczeniem „BBA”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.