FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM (Uchwała Nr 197/2018)

13-03-2018 17:16

Uchwała Nr 197/2018
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 13 marca 2018 r.

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 16 marca 2018 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 2.010.000 (dwa miliony dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 16 marca 2018 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLFHDOM00010”;

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „FHDOM” i oznaczeniem „FHD”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.