EKOKOGENERACJA (Uchwała Nr 198/2018)

13-03-2018 17:18

Uchwała Nr 198/2018
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 13 marca 2018 r.

w sprawie szczególnego oznaczania akcji spółki
EKOKOGENERACJA S.A. W UPADŁOŚCI  notowanych na rynku NewConnect

§ 1

Na podstawie § 150 ust. 1 pkt 3) Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, że informacje podawane na stronie internetowej Giełdy dotyczące notowań akcji spółki EKOKOGENERACJA S.A. W UPADŁOŚCI w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zostaną oznaczone w sposób szczególny poprzez umieszczenie odnośnika w postaci liczby porządkowej oznaczającej:
- „uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta”.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 97/2018 Zarządu Giełdy z dnia 6 lutego 2018 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.