Komunikaty i uchwały NewConnect

4MASS (Uchwała Nr 317/2020)

27-04-2020 17:28

Uchwała Nr 317/2020
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu
na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki 4MASS S.A.

§ 1

Na podstawie § 5 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 32.324.016 (trzydzieści dwa miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki 4MASS S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.