Zapowiedzi debiutów

Zapowiedź debiutu

2017-09-13 15:51:24

14 września 2017 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutuje spółka XTPL S.A.
XTPL S.A. będzie 407. Spółką notowaną na NewConnect oraz 12. debiutem na tym rynku w 2017 roku.

Informacje podstawowe

nazwa spółki

XTPL S.A.

miejsce siedziby

Wrocław

spółka na NC

407

debiut w 2017

12

Sektor

Nowe technologie

spółka w sektorze

7

przedmiot działalności

Rozwijanie technologii ultracienkich technik druku  nanomateriałów

oferta/sprzedaż (T/N, prywatna/publiczna)

Oferta publiczna 155.000 akcji serii M

wartość oferty/sprzedaży

10.230.000 zł

cena emisyjna/sprzedaży/kurs odniesienia

66  zł

wartość spółki

111.884.520 zł*

wartość instrumentów wprowadzanych

102.643.200 zł*

% free float (poniżej 5% w akcjach objętych wnioskiem)

24,2%

wartość  ww. free float

24.837.714 zł

% free float (poniżej 5% we wszystkich akcjach)

21,91%

wartość ww. free float

24.512.334 zł

liczba akcjonariuszy (akcje objęte wnioskiem)

405

Autoryzowany Doradca

Dom Maklerski BOŚ S.A.

* wg kursu odniesienia
 

Historia i działalność Emitenta
Poprzednik prawny Emitenta – XTPL Sp. z o.o. została założona w 2015 roku. Od 2016 roku Emitent prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej

Spółka od początku działalności przyjęła za cel komercjalizację technologii wytwarzania ultra-cienkich przewodzących linii metalicznych, wykorzystywanych w produkcji warstw TCF. (Przezroczyste warstwy przewodzące, zbudowane z neutralnego optycznie i przewodzącego prąd materiału, wykorzystywane w fotowoltaice, elektronice, ekranach dotykowych, wyświetlaczach LCD, OLED). Pomysł na nową technologię powstał na styku kompetencji oraz doświadczeń naukowych dwóch naukowców dr inż. Filipa Granka oraz dr inż. Zbigniewa Rozynka.

Dotychczas w ramach prowadzonych prac badawczych zespół XTPL doprowadził do uzyskania możliwości kontrolowania procesu drukowania szlaków przewodzących kilkudziesięciokrotnie mniejszych niż obecnie dostępne na rynku. Proces został potwierdzony w warunkach laboratoryjnych. W marcu 2016r. spółka złożyła wniosek patentowy obejmujący metodę druku XTPL oraz formułę nanotuszu. Z dniem 1 września 2016 r. XTPL przeprowadziło się do nowych laboratoriów na terenie wrocławskiego Kampusu Pracze. Znacznej rozbudowie uległa infrastruktura badawcza jak również liczebność zespołu (obecnie liczy on ok. 25 osób w tym sześciu pracowników z tytułem doktora). W chwili obecnej trwają prace nad skalowaniem technologii druku (końcowy etap prototypowania drukarki laboratoryjnej i kompatybilnego z nią tuszu).

W pierwszej kolejności Emitent zamierza rozwinąć produkt w postaci drukarek laboratoryjnych (wraz z nanotuszem) z przeznaczeniem do prac rozwojowych dla klientów, a w późniejszym okresie drukarki przemysłowe (również z nanotuszem).  Zamiarem Zarządu Emitenta jest docelowo ogniskowanie działalności nie tylko na samej produkcji urządzeń drukujących, a przede wszystkim na wyższych poziomach łańcucha wartości tj. kompleksowych rozwiązań nanodruku dla producentów w branżach wykorzystujących warstwy TCF oraz dla branży elektroniki drukowanej. Emitent zamierza zaoferować producentom technologię, która podniesie ich wydajność oraz umożliwi obniżenie kosztów działalności.

XTPL SA jest finalistą konkursu „Startupy w Pałacu” . Spółka jako jedna z 10 polskich firm została zaproszona do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie z Głową Państwa, inwestorami, dużymi przedsiębiorstwami i aniołami biznesu.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 169.522 zł i dzieli się na 1.695.220 akcji serii A - M o wartości nominalnej 0,1 zł każda, w tym:
•    670.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
•    300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
•    30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
•    198.570 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
•    19.210 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
•    19.210 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
•    68.720 akcji zwykłych na okaziciela serii G;
•    68.720 akcji zwykłych na okaziciela serii H;
•    10.310 akcji zwykłych na okaziciela serii I;
•    5.150 akcji zwykłych na okaziciela serii J;
•    10.310 akcji zwykłych na okaziciela serii K;
•    140.020 akcji zwykłych na okaziciela serii L;
•    155.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M.

Oferta publiczna akcji serii M
Oferta publiczna akcji serii M prowadzona była w lipcu 2017 roku w oparciu o memorandum informacyjne niepodlegające zatwierdzeniu przez KNF. (zakładane wpływy brutto z emisji stanowiły mniej niż 2.500.000 euro).

W dniu 11 lipca 2017 roku dokonany został przydział akcji w podziale na transze:
•    w transzy detalicznej 20.000 sztuk Akcji serii M,
•    w transzy inwestorów instytucjonalnych 135.000 sztuk Akcji serii M.

Stopa redukcji w Transzy Detalicznej wyniosła 93%, w transzy Inwestorów Instytucjonalnych redukcja nie wystąpiła. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zapisy złożyło 20 inwestorów, a w Transzy Detalicznej 351 inwestorów. Cena emisyjna akcji wynosiła 66 zł.  W wyniku emisji Emitent pozyskał 10,23 mln zł

Środki pozyskane z emisji Spółka zamierza przeznaczyć na wdrożenie technologii XTPL do przemysłowych zastosowań, m. in. budowę prototypów przemysłowych głowic drukujących i prototypu drukarki przemysłowej, uruchomienie krótkoseryjnej produkcji drukarek laboratoryjnych i finansowanie funkcjonowania laboratoriów.

Ponadto Emitent wykorzystuje do finansowania swojej działalności dotacje. Na dzień dokumentu Emitent dysponuje przyznanym dofinansowaniem na łączną kwotę ponad 10 mln zł.

Wybrane dane finansowe

(tys. zł)

II Q 2017

2016

2015

Przychody

948

39

0,1

wynik netto

-1.480

-2.229

-407

Kapitał własny

288

1.754

1.148

Zobowiązania ogółem

1.841

862

46

Na Datę Dokumentu Spółka nie generuje przychodów ze sprzedaży, co wynika z wczesnego etapu rozwoju Emitenta. W przychodach z działalności operacyjnej Spółka wykazuje otrzymane dotacje na cele badawczo- rozwojowe. Ujemny wynik finansowy spółki jest efektem ponoszonych kosztów związanych z prowadzeniem prac nad komercjalizacją technologii wytwarzania ultra-cienkich przewodzących linii metalicznych. Działalność Emitenta na obecnym etapie rozwoju finansowana jest w większości przy wykorzystaniu zewnętrznych źródeł w postaci m.in. grantów i dotacji oraz kapitału własnego.


Struktura Akcjonariatu Spółki
•    Filip Granek – 303.000 akcji, które stanowią 17,87% kapitału i głosów na WZ;
•    Sebastian Młodziński – 300.000  akcji, które stanowią 17,7% kapitału i głosów na WZ;
•    Leonarto Sp. z o.o. – 298.000 akcji, które stanowią 17,58% kapitału i głosów na WZ;
•    TPL Sp. z o.o. – 140.020 akcji, które stanowią 8,26% kapitału i głosów na WZ;
•    Stefan Twardak– 103.081 akcji, które stanowią 6,08% kapitału i głosów na WZ;
•    Universal – Investment GmbH – 94.000 akcji, które stanowią 5,55% kapitału i głosów na WZ;
•    Pozostali  –457.119 akcji, które stanowią 26,97% kapitału i głosów na WZ;


Instrumenty finansowe debiutujące na NewConnect
•    670.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
•    300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
•    30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
•    198.570 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
•    19.210 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
•    19.210 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
•    68.720 akcji zwykłych na okaziciela serii G;
•    68.720 akcji zwykłych na okaziciela serii H;
•    10.310 akcji zwykłych na okaziciela serii I;
•    5.150 akcji zwykłych na okaziciela serii J;
•    10.310 akcji zwykłych na okaziciela serii K;
•    155.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M.

Wnioskiem objęte zostały akcje stanowiące 92% wszystkich wyemitowanych przez Emitenta akcji.