Certyfikat Doradcy

Zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu, począwszy od 1 stycznia 2012 r. każdy Autoryzowany Doradca zobowiązany jest zatrudniać co najmniej dwie osoby posiadające Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoba posiadająca Certyfikat może być w tym samym czasie zatrudniona tylko przez jednego Autoryzowanego Doradcę.

Autoryzowany Doradca zobowiązany jest do wyznaczenia w swoich strukturach co najmniej jednej osoby, posiadającej Certyfikat, odpowiedzialnej za opiekę nad emitentem, na rzecz którego świadczy swoje usługi. 

Podstawą do uzyskania Certyfikatu Doradcy jest złożenie egzaminu sprawdzającego wiedzę osoby ubiegającej się o Certyfikat w zakresie niezbędnym do realizacji zadań przypisanych Autoryzowanym Doradcom w alternatywnym systemie obrotu. 

Egzaminy na Certyfikowanego Doradcę, jako Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu, organizuje Giełda Papierów Wartościowych. Egzamin ma na celu sprawdzenie wiedzy osoby ubiegającej się o Certyfikat w zakresie niezbędnym do realizacji zadań przypisanych Autoryzowanemu Doradcy w alternatywnym systemie obrotu. 

Zgłoszenia na egzamin należy składać drogą elektroniczną na adres egzamin@newconnect.pl na formularzu wniosku rejestrowego (pobierz wniosek), najpóźniej na 10 dni przed wyznaczoną datą egzaminu.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wniesienie opłaty egzaminacyjnej w wysokości 500 zł + VAT na rachunek bankowy Giełdy Papierów Wartościowych nr 96 1240 6003 1111 0000 4946 2733. 


Zasady przeprowadzania egzaminu uprawniającego do otrzymania Certyfikatu Doradcy, w tym w szczególności formę, terminy oraz zakres tematyczny, wysokość opłat za przystąpienie do egzaminu, jak również skład i sposób powoływania komisji egzaminacyjnej, określa: Uchwała Nr 1133/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 sierpnia 2011 r. (z późn. zm), w wersji objętej tekstem jednolitym stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr 262/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 marca 2021 r.

 • Plan egzaminów na Certyfikowanego Doradcę w 2021 r.

  • 15 kwietnia - egzamin odwołany z uwagi na sytuację epidemiczną
  • 17 czerwca
  • 14 października

  17 czerwca 2021 - wyniki egzaminu

 • Opłata za egzamin

  Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wniesienie opłaty egzaminacyjnej w wysokości 500 zł + VAT na rachunek bankowy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa

  nr rachunku 96 1240 6003 1111 0000 4946 2733

  W tytule przelewu proszę podać „Opłata za egzamin na Certyfikowanego Doradcę”

  Dla Egzaminów przeprowadzanych poza miejscem siedziby Organizatora Alternatywnego Systemu, opłata za przeprowadzenie egzaminu, nie wliczając opłaty egzaminacyjnej, wynosi odpowiednio: 

  • na terenie Polski: 1500 zł + VAT, 
  • na terenie Europy: 3500 zł + VAT, 
  • reszta świata: ustalana indywidualnie.
 • Dodatkowe informacje organizacyjne

  Wyniki Egzaminu ogłaszane są w terminie 5 dni roboczych od daty Egzaminu. Informacja o wynikach Egzaminu, zawierająca liczbę punktów uzyskanych przez uczestników (bez podawania danych osobowych), udostępniana jest na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu.

  Uczestnik Egzaminu może złożyć do Komisji odwołanie. Termin na złożenie odwołania wynosi 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Egzaminu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres:

  Komisja rozpatruje odwołania w terminie 10 dni roboczych od dnia upływu terminu na składanie odwołań. 

 • Lista Certyfikowanych Doradców w ASO

  Lista Certyfikowanych Doradców w Alternatywnym Systemie Obrotu >>

    Oświadczenie - Certyfikowany Doradca

  Warunkiem wpisu na listę Certyfikowanych Doradców w Alternatywnym Systemie Obrotu jest wypełnienie Oświadczenia i przesłanie oryginału na adres:

  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
  Dział Emitentów
  Ul. Książęca 4 
  00-498 Warszawa