Objaśnienia skrótów występujących w tabelach

Z    - zawieszenie obrotu
W   - wstrzymanie obrotu

/1    - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości
/2    - sąd ogłosił upadłość emitenta
/3    - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta
/4    - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/5    - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/6    - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta
/7    - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego
/8    - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania układowego
/9    - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego
/10    - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu 
o zatwierdzenie układu,
/11    - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
/12    - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/13   - wobec emitenta zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego
/14   - sąd umorzył postępowanie upadłościowe ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/15  - uprawomocniło się postanowienie sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/16  - emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne
/17  - emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie obrotu
/20 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę układu
/21 - sąd wydał postanowienie o odmowie otwarcia postępowania o zmianę układu
/22 - nastąpiło otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu
/23 - informacje o notowaniach nie uwzględniają obniżenia wartości nominalnej akcji/splitu akcji