FAQ

 1. 1

  Czy podmiot, który przestaje pełnić rolę Autoryzowanego Doradcy może uzyskać zwrot opłaty rocznej?

  Nie, opłata roczna z tytułu pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi.

 2. 2

  W przypadku odmowy wpisu, po jakim czasie można ponownie wnioskować o wpis na listę Autoryzowanych Doradców?

  Nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy (podstawa prawna: § 18 pkt 16 Regulaminu ASO).

 3. 3

  W przypadku skreślenia z listy, po jakim czasie można ponownie wnioskować o wpis na listę Autoryzowanych Doradców?

  Nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy (podstawa prawna: § 18 pkt 16 Regulaminu ASO).

 4. 4

  Czy osoby posiadające Certyfikat Doradcy zatrudnione przez podmiot wnioskujący o wpis na listę mogą być w momencie ubiegania się przez ten podmiot o wpis zatrudnione u innego Autoryzowanego Doradcy?

  Nie. Osoby, które mają pełnić funkcję Certyfikowanego Doradcy w podmiocie wnioskującym o wpis na listę nie mogą być w tym samym czasie zatrudnione przez innego Autoryzowanego Doradcę.

 5. 5

  Czy Giełda udostępnia przykładowe testy z egzaminów na Certyfikowanego Doradcę?

  Nie, testy nie są udostępniane w żadnej formie.

 6. 6

  Czy przyznawane są punkty ujemne za błędne odpowiedzi na pytania zawarte w teście na Certyfikowanego Doradcę?

  Egzamin uprawniający do otrzymania Certyfikatu Doradcy w ASO ma formę testu składającego się z 45 pytań. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie uczestnik otrzymuje jeden punkt.  W przypadku testu wielokrotnego wyboru warunkiem otrzymania punktu za dane pytanie jest zaznaczenie w formularzu odpowiedzi wszystkich prawidłowych odpowiedzi na dane pytanie.  Punkty ujemne nie są przyznawane.

 7. 7

  Czy Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu uznaje się za ważny, jeżeli osoba posiadająca go nie wykonywała przez okres dłuższy niż 12 miesięcy obowiązków w zakresie zadań Autoryzowanego Doradcy?

  Tak, zmiany Regulaminu ASO, które weszły w życie 1 marca 2020 r. zniosły czasowy charakter Certyfikatu Doradcy. 

 8. 8

  Czy opłaty pobierane od Autoryzowanych Doradców oraz kandydatów na Certyfikowanych Doradców są opodatkowane?

  Tak, do wszystkich kwot (opłata za wpis na listę Autoryzowanych Doradców, opłata roczna z tytułu pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy, opłata egzaminacyjna) należy doliczyć 23% VAT.

 9. 9

  Czy podmiot posiadający autoryzację na jednym z rynków (NewConnect lub Catalyst) musi wnieść opłatę za złożenie wniosku o wpis na drugi z rynków?

  Tak, opłata za wpis na listę Autoryzowanych Doradców musi być dokonana niezależnie od tego czy podmiot posiada już autoryzację na NewConnect lub Catalyst.

 10. 10

  Ile czasu trwa rozpatrywanie wniosku o wpis na listę Autoryzowanych Doradców?

  Decyzja o wpisie na listę Autoryzowanych Doradców powinna zostać podjęta w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez Giełdę wniosku o wpis wraz z załącznikami. W przypadku konieczności uzupełnienia informacji, bieg terminu do podjęcia decyzji o wpisie lub odmowie wpisu rozpoczyna się w momencie przekazania Giełdzie wymaganych informacji, oświadczeń lub dokumentów (podstawa prawna: § 18 pkt 10 Regulaminu ASO).