FAQ

 1. 1

  Czy podmiot, który przestaje pełnić rolę Autoryzowanego Doradcy może uzyskać zwrot opłaty rocznej?

  Nie, opłata roczna z tytułu pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi.

 2. 2

  W przypadku odmowy wpisu, po jakim czasie można ponownie wnioskować o wpis na listę Autoryzowanych Doradców?

  Nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy (podstawa prawna: § 18 pkt 16 Regulaminu ASO).

 3. 3

  W przypadku skreślenia z listy, po jakim czasie można ponownie wnioskować o wpis na listę Autoryzowanych Doradców?

  Nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy (podstawa prawna: § 18 pkt 16 Regulaminu ASO).

 4. 4

  Czy osoby posiadające Certyfikat Doradcy zatrudnione przez podmiot wnioskujący o wpis na listę mogą być w momencie ubiegania się przez ten podmiot o wpis zatrudnione u innego Autoryzowanego Doradcy?

  Nie. Osoby, które mają pełnić funkcję Certyfikowanego Doradcy w podmiocie wnioskującym o wpis na listę nie mogą być w tym samym czasie zatrudnione przez innego Autoryzowanego Doradcę.

 5. 5

  Czy Giełda udostępnia przykładowe testy z egzaminów na Certyfikowanego Doradcę?

  Nie, testy nie są udostępniane w żadnej formie.

 6. 6

  Czy przyznawane są punkty ujemne za błędne odpowiedzi na pytania zawarte w teście na Certyfikowanego Doradcę?

  Test na certyfikowanego doradcę jest testem wielokrotnego wyboru. Oznacza to, że prawidłowa może być jedna odpowiedź lub więcej niż jedna. Punkt za poprawną odpowiedź można uzyskać wyłącznie wówczas, gdy zaznaczy się wszystkie prawidłowe odpowiedzi. Punkty ujemne nie są przyznawane.

 7. 7

  Czy osoba posiadająca certyfikat doradcy w ASO może go utracić jeśli przez okres 12 miesięcy nie była zatrudniona u Autoryzowanego Doradcy lecz wykonywała zadania doradcze zbliżone do zadań Autoryzowanego Doradcy w podmiocie, który nie jest wpisany na listę Autoryzowanych Doradców?

  Tak, w takim przypadku certyfikat wygasa.

 8. 8

  Czy opłaty pobierane od Autoryzowanych Doradców oraz kandydatów na Certyfikowanych Doradców są opodatkowane?

  Tak, do wszystkich kwot (opłata za wpis na listę Autoryzowanych Doradców, opłata roczna z tytułu pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy, opłata egzaminacyjna) należy doliczyć 23% VAT.

 9. 9

  Czy podmiot posiadający autoryzację na jednym z rynków (NewConnect lub Catalyst) musi wnieść opłatę za złożenie wniosku o wpis na drugi z rynków?

  Tak, opłata za wpis na listę Autoryzowanych Doradców musi być dokonana niezależnie od tego czy podmiot posiada już autoryzację na NewConnect lub Catalyst.

 10. 10

  Ile czasu trwa rozpatrywanie wniosku o wpis na listę Autoryzowanych Doradców?

  Decyzja o wpisie na listę Autoryzowanych Doradców powinna zostać podjęta w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez Giełdę wniosku o wpis wraz z załącznikami. W przypadku konieczności uzupełnienia informacji, bieg terminu do podjęcia decyzji o wpisie lub odmowie wpisu rozpoczyna się w momencie przekazania Giełdzie wymaganych informacji, oświadczeń lub dokumentów (podstawa prawna: § 18 pkt 10 Regulaminu ASO).