Warunki rozpoczęcia działania na rynku NewConnect

Uchwała Nr 439/2009
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 21 września 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków rozpoczęcia działania
w alternatywnym systemie obrotu przez Członków Rynku

Na podstawie § 19 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn.zm.) Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

§ 1

Warunkami rozpoczęcia przez członka giełdy działania jako Członka Rynku  w alternatywnym systemie obrotu są:
1)   przystąpienie przez członka giełdy lub jego reprezentanta – uczestnika rozliczającego KDPW do funduszu zabezpieczającego prawidłowe rozliczanie  transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu, o którym mowa 
w art. 68 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
2)   dokonanie, odpowiednio przez członka giełdy lub jego reprezentanta – uczestnika rozliczającego KDPW, wpłaty do funduszu zabezpieczającego prawidłowe rozliczanie transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu, o którym mowa w pkt. 1).

§ 2

Członek giełdy najpóźniej na 2 dni robocze przed datą rozpoczęcia działania 
w alternatywnym systemie obrotu powinien złożyć Organizatorowi Alternatywnego Systemu pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w § 1.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 471/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków rozpoczęcia działania w alternatywnym systemie obrotu (Rynek NewConnect) przez Członków Rynku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Wniosek o rozpoczęcie działalności