Informacja o złożonych wnioskach i dokumentach informacyjnych

KOMUNIKAT PRASOWY 

  • Giełda Papierów Wartościowych zwiększa przejrzystość procesu wprowadzania spółek na NewConnect
  • Zmianie ulegną: zasady wyznaczania daty debiutu oraz sposób publikacji przez GPW informacji o złożonych wnioskach i dokumentach informacyjnych
  • Nowe praktyki pomogą aktywizować uczestników rynku oraz podnieść zaufanie do NewConnect

Celem zwiększenia przejrzystości na rynku Giełda Papierów Wartościowych wprowadza nowe praktyki rynkowe dotyczące wprowadzania instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu (ASO). Nowe zasady dotyczyć będą składanych przez spółki wniosków oraz publikacji sporządzanych przez nie dokumentów informacyjnych. Zmiana ma na celu poprawę dostępności informacji o emitentach przed rozpoczęciem notowań akcji oraz aktywizację inwestorów.

Od 10 grudnia 2015 r. na stronie www.newconnect.pl publikowane będzie zbiorcze zestawienie złożonych przez emitentów wniosków o wprowadzenie akcji na NewConnect. Zawierać będzie ono informacje na temat: daty złożenia wniosku (zarówno po raz pierwszy – debiuty, jak i po raz kolejny – następne emisje akcji), daty uchwały Zarządu Giełdy w sprawie wprowadzenia akcji do ASO, opublikowanego dokumentu informacyjnego wraz z linkiem oraz proponowanej daty pierwszego notowania.

Aby zapewnić uczestnikom rynku czas na zapoznanie się z powyższymi informacjami, Zarząd GPW wprowadza praktykę polegającą na tym, że data pierwszego notowania instrumentów, o których wprowadzenie ubiega się dany emitent, nie będzie wyznaczana wcześniej niż po upływie 5 dni roboczych od wprowadzenia do ASO oraz publikacji dokumentu informacyjnego.

Nowe regulacje są jednym z elementów projektu NewConnect 2.0, którego celem jest zwiększenie przejrzystości i atrakcyjności tego rynku dla inwestorów. Uczestnicy rynku będą mieli możliwość zapoznania się z profilem i historią spółki odpowiednio wcześniej, dzięki czemu będą mogli bardziej aktywnie włączyć się w proces jej upublicznienia – powiedział Grzegorz Zawada, wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W celu ochrony interesów inwestorów i zapewnienia najwyższych standardów GPW konsekwentnie egzekwuje przestrzeganie przepisów Regulaminu ASO przez spółki notowane na NewConnect. W sytuacji naruszeń nakłada sankcje regulaminowe, a w skrajnych przypadkach wyklucza akcje z alternatywnego systemu obrotu.

Informacja o złożonych wnioskach i dokumentach informacyjnych