Segmenty rynku

Segmenty rynku NewConnect mają na celu zapewnienie większej transparentności rynku oraz ułatwienie inwestorom identyfikacji spółek pod kątem ich kondycji finansowej i związanego z tym ryzyka finansowego.

Nowa segmentacja obejmuje wszystkie spółki notowane na rynku NewConnect, które mogą zostać zakwalifikowane do jednego z niżej wymienionych segmentów:


Kwalifikacja spółek do segmentów przeprowadzana jest raz na kwartał, na 2 dni sesyjne przed ostatnim dniem obrotu marca, czerwca, września i grudnia każdego roku.

Spółki zakwalifikowane do poszczególnych segmentów są oznaczane w sposób szczególny w serwisach informacyjnych Giełdy oraz na stronie www.newconnect.pl .

Pierwsza kwalifikacja do segmentów NewConnect nastąpiła 28 września 2016 r.

Kwalifikacja spółek do poszczególnych segmentów rynku NewConnect nie stanowi rankingu tych spółek, ani też rekomendacji GPW co do inwestowania bądź też  powstrzymywania się od inwestowania w instrumenty finansowe tych spółek.  Inwestorzy powinni dokonać własnej oceny, czy inwestycja w instrumenty finansowe spółki, której dotyczy niniejsza kwalifikacja, jest dla nich odpowiednia, a ocena ta powinna każdorazowo uwzględniać w szczególności sytuację prawną, gospodarczą, majątkową i finansową danej spółki.

Kwalifikacja następuje na podstawie Uchwały Nr 646/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 czerwca 2016 r. (z późn. zm.) 

Uchwała Nr 201/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 646/2016 Zarządu Giełdy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów 

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r. (okresowa weryfikacja i kwalifikacja akcji do segmentów rynku NewConnect)

Segment NC Base

Do segmentu NewConnect Base kwalifikowane są akcje emitentów, które nie zostały zakwalifikowane do segmentu NewConnect Focus albo do segmentu NewConnect Alert, w tym spółki, których akcje są notowane na NewConnect krócej niż 12 miesięcy z uwzględnieniem debiutantów.


Segment NC Focus

Kryteria kwalifikacji do NC Focus

Spełnienie co najmniej pięciu z następujących warunków:

 1. średnia wartość kapitalizacji emitenta przekracza 12.000.000 zł;
 2. wskaźnik cena/zysk jest wyższy niż 0 i niższy niż 50;
 3. wskaźnik cena/wartość księgowa jest wyższy niż 0 i niższy niż 10;
 4. stopa dywidendy jest wyższa niż 0 (spółka wypłaciła dywidendę);
 5. wartość księgowa przekracza 1.000.000 zł;
 6. dodatnia dynamika przychodów za ostatnie 4 kwartały;
 7. dodatnia dynamika zysku netto za ostatnie 4 kwartały.


Dodatkowo spółki muszą spełnić wszystkie poniższe przesłanki:

 • akcje notowane są na rynku NewConnect od co najmniej 12 miesięcy;
 • średni kurs akcji wyższy niż 10 groszy;
 • wartość księgowa emitenta wykazana w ostatnim opublikowanym raporcie okresowym nie może mieć wartości ujemnej;
 • w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe/układowe/sanacyjne/likwidacyjne;
 • w okresie ostatnich 12 miesięcy na emitenta nie został nałożony więcej niż jeden raz żaden ze środków dyscyplinujących przewidzianych w Regulaminie ASO.
 • w okresie ostatnich 3 miesięcy na emitenta nie został nałożony żaden ze środków dyscyplinujących przewidzianych w Regulaminie ASOani też obrót jego akcjami nie podlegał zawieszeniu ze względu na bezpieczeństwo uczestników obrotu.

W sytuacjach szczególnych, pomimo spełniania kryteriów i przesłanek określonych w zasadach kwalifikacji,  Zarząd Giełdy może postanowić o niezakwalifikowaniu akcji danego emitenta do segmentu NC Focus.
 

Segment NC Alert

Do segmentu NewConnect Alert, kwalifikowane są akcje emitenta, jeżeli zachodzi przynajmniej jedna z poniższych przesłanek:

 • średni kurs akcji emitenta niższy niż 5 groszy;
 • ujemna wartość księgowa emitenta;
 • w okresie ostatnich 12 miesięcy na emitenta został nałożony dwa razy lub więcej regulaminowy środek dyscyplinujący;
 • został złożony wniosek lub toczy się postępowanie upadłościowe/układowe/sanacyjne /likwidacyjne lub też ogłoszono upadłość/układ/otwarcie likwidacji lub otwarcie postępowania sanacyjnego albo też sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości ze względu na brak środków w majątku emitenta wystarczających na zaspokojenie kosztów postępowania;
 • biegły rewident wydał negatywną opinię z badania sprawozdania albo też wydał  stanowisko w sprawie odmowy wydania opinii, a sytuacja ta nie uległa zmianie przed dniem kwalifikacji.

Spółki zakwalifikowane do segmentu NC Alert są usuwane z portfela indeksów oraz przeniesione do notowań w systemie kursu jednolitego. 

Niezależnie od okresowej weryfikacji, w sytuacji zgłoszenia wniosku o upadłość, otwarcia postępowań układowych, sanacyjnych, likwidacyjnych itp. – akcje będą kwalifikowane do NC Alert.

W szczególnych okolicznościach (np. niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków informacyjnych, naruszanie innych przepisów, zawieszenie obrotu akcjami) Zarząd Giełdy będzie mógł podjąć decyzję o usunięciu akcji z segmentu  NC Focus lub NC Base i przeniesieniu odpowiednio do NC Base lub NC Alert.