Jak zostać autoryzowanym doradcą?

Autoryzowanym Doradcą, zgodnie z wymogami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, może zostać firma inwestycyjna lub inny podmiot będący spółką prawa handlowego, jeżeli podmiot ten lub jego poprzednik prawny świadczy co najmniej od 2 lat usługi związane z obrotem gospodarczym na rynku kapitałowym, w tym doradztwo finansowe, doradztwo prawne lub audyt finansowy, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu podmiot ten daje rękojmię prawidłowego wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy. 

Firmy zainteresowane uzyskaniem statusu Autoryzowanego Doradcy powinny wypełnić wniosek o wpis na Listę Autoryzowanych Doradców, dostępny na stronie NewConnect. Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami powinien zostać przesłany na adres Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dopiskiem „Wniosek o wpis na Listę Autoryzowanych Doradców.” 

Opłata za złożenie wniosku o wpis na listę Autoryzowanych Doradców wynosi 4000 zł + VAT. Opłatę należy dokonać na rachunek bankowy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa

nr rachunku 96 1240 6003 1111 0000 4946 2733. 

W tytule przelewu proszę podać „Opłata za złożenie wniosku o wpis na listę Autoryzowanych Doradców spółki … (nazwa spółki)”