FAQ

 1. 1

  Jakie są podstawowe założenia rynku NewConnect?

  Emitentami rynku NewConnect są przede wszystkim małe i średnie spółki akcyjne, które są zainteresowane finansowaniem rozwoju w drodze emisji publicznej, bądź oferty prywatnej o wartości od kilkuset tysięcy do kilkudziesięciu milionów złotych. W stosunku do głównego parkietu, rynek NewConnect charakteryzuje się dużo niższymi kosztami dla emitentów, uproszczonymi warunkami dopuszczeniowymi i łagodniejszymi obowiązkami informacyjnymi.
  Rynek NewConnect funkcjonuje w formie alternatywnego systemu obrotu (ASO), którego operatorem i organizatorem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW). Spółki wprowadzone do obrotu w ASO notowane będą poza rynkiem regulowanym.

 2. 2

  Czy małe spółki mogą liczyć na wsparcie firm doradczych w drodze na rynek NewConnect?

  Żeby wejść na rynek NewConnect i pozyskać środki finansowe poprzez ofertę nowej emisji akcji bądź ofertę sprzedaży akcji istniejących, spółka musi współpracować z Autoryzowanym Doradcą.

 3. 3

  Jaka jest rola Autoryzowanych Doradców?

  Autoryzowanym doradcą może być firma inwestycyjna lub inny podmiot świadczący usługi związane z obrotem gospodarczym. Rolą doradcy jest pomoc emitentowi w sporządzeniu właściwego dokumentu wprowadzającego, a następnie jego zatwierdzenie. Od dnia debiutu spółki, przez okres co najmniej 3 lat, doradca wspiera emitenta w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych i prowadzi na rzecz spółki doradztwo dotyczące jej funkcjonowania na rynku NewConnect. Autoryzowanymi Doradcami na rynku NewConnect są wyłącznie te podmioty, które uzyskają autoryzację Giełdy Papierów Wartościowych i zostaną przez Giełdę wpisane na listę Autoryzowanych Doradców.

 4. 4

  Gdzie można znaleźć listę Autoryzowanych Doradców?

  Lista Autoryzowanych Doradców dostępna jest na stronie internetowej NewConnect w zakładce Autoryzowani doradcy.

 5. 5

  Czy poza Autoryzowanym Doradcą emitent musi współpracować także z innymi podmiotami?

  Giełda jako organizator Alternatywnego Systemu Obrotu, wymaga od emitenta posiadania relacji umownej także z firmą inwestycyjną działającą w charakterze Animatora Rynku.
  Animator Rynku, przez cały okres notowania instrumentów finansowych emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu, dba o zachowanie płynności obrotu akcjami emitenta.
  Obowiązek posiadania ważnego zobowiązania Animatora Rynu dotyczy wszystkich instrumentów finansowych notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu przez cały okres ich notowania tym systemie.
  Brak posiadania umowy o wykonywanie zadań Animator Rynku skutkuje zmianą systemu notowań instrumentów finansowych na system notowań jednolitych z jednokrotnym określeniem kursu jednolitego w wybranym dniu tygodnia.

   

 6. 6

  Czy funkcję Autoryzowanego Doradcy i Animatora Rynku może pełnić jedna firma inwestycyjna?

  Funkcje Autoryzowanego Doradcy oraz Animatora Rynku może pełnić ten sam podmiot, bądź mogą to być podmioty niezależne. W tej kwestii decyzję podejmuje wyłącznie emitent.

 7. 7

  Czy emitent zawsze musi współpracować z Autoryzowanym Doradcą oraz Animatorem Rynku?

  Na wniosek emitenta Organizator Alternatywnego Systemu może, po zapoznaniu się z opinią Autoryzowanego Doradcy, zwolnić emitenta z obowiązku współpracy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie współdziałania w wypełnianiu przez emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie oraz monitorowania prawidłowości wypełniania przez emitentów tych obowiązków, a także bieżącego doradzania emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w alternatywnym systemie, przed upływem okresu 3 lat, nie wcześniej jednak niż po upływie 1 roku od dnia pierwszego notowania, jeżeli przemawia za tym dotychczasowe prawidłowe wykonywanie przez emitenta obowiązków wynikających z Regulaminu ASO, w szczególności obowiązków informacyjnych.
  W przypadku odmowy ponowny wniosek o zwolnienie z ww. obowiązku może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych danego emitenta.
  Jednocześnie, na wniosek emitenta Organizator Alternatywnego Systemu może go zwolnić z obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, jeżeli:
  1. emitent jest podmiotem wpisanym na listę Autoryzowanych Doradców na rynku, na którym mają zostać wprowadzone jego instrumenty finansowe, lub
  2. instrumenty finansowe tego emitenta są notowane równocześnie na rynku regulowanym albo od zaprzestania obrotu na tym rynku upłynął okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

 8. 8

  Czy na innych rynkach europejskich istnieją takie alternatywne platformy obrotu?

  Tak, na innych rynkach europejskich istnieją podobne alternatywne platformy obrotu (na przykład na rynku londyńskim przy London Stock Exchange funkcjonuje rynek AIM). W lipcu 2019 r. NewConnect otrzymał status rynku SME Growth Market (ASO MŚP). Emitenci notowani na SME Growth Market skorzystają ze złagodzonych obowiązków informacyjnych wynikających z rozporządzenia MAR. Innymi rynkami w UE, które również posiadają status SME Growth Market są m.in. europejskie rynki: NASDAQ First North, Scale Deutsche Boerse, Euronext Growth.

 9. 9

  Czy na rynku NewConnect obowiązują zasady ładu korporacyjnego?

  Emitentom rynku NewConnect rekomendujemy przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego przygotowanych specjalnie na potrzeby alternatywnego systemu. Zasady corporate governance są dostosowane do specyfiki notowanych emitentów. Z dokumentem „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect można zapoznać się pod adresem: https://newconnect.pl/dobre-praktyki

 10. 10

  Czy spółki wprowadzone do obrotu w ASO będą musiały przygotowywać sprawozdania finansowe zgodniez Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) jak ma to miejsce na rynku regulowanym?

  Nie. Emitenci sporządzają sprawozdania zgodnie z obowiązującymi ich przepisami, a jedynie w przypadkach ściśle określonych przez ustawę o rachunkowości dopuszcza się stosowanie MSR. Firmy zagraniczne mogą raportować w języku angielskim i według standardów właściwych dla siedziby emitenta.

 11. 11

  Jaka jest konstrukcja dokumentu informacyjnego?

  Dokument informacyjny sporządzany jest według bardziej liberalnych zasad aniżeli prospekt emisyjny czy memorandum informacyjne. Szczegółowe informacje w odniesieniu do konstrukcji i zawartości dokumentu informacyjnego wskazane są w Załączniku nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, dostępnego na stronie internetowej NewConnect, w zakładce Regulacje.

 12. 12

  Jakie spółki mogą poszukiwać kapitału na rynku NewConnect?

  Rynek NewConnect został przygotowany z myślą o niewielkich, ale dobrych spółkach, które borykają się z tzw. luką kapitałową. Przedsiębiorstwa takie ze względu na swoją wielkość i inne uwarunkowania często nie są w stanie efektywnie poszukiwać kapitału, brakuje im środków na finansowanie nierzadko bardzo ciekawych, innowacyjnych projektów lub produktów. Rynek NewConnect kierowany jest do przedsiębiorstw o wyraźnym profilu innowacyjnym, technologicznym, które mają ciekawy pomysł na biznes i szukają środków na jego sfinansowanie.
  Oferta GPW to propozycja zarówno dla firm z krótką historią biznesową, które zaczynają działalność, albo prowadzą ją od niedawna, ale też dla tych, które funkcjonują na rynku od dłuższego czasu. Emitenci rynku NewConnect to firmy w różnych fazach rozwoju, ale z obiecującymi projektami inwestycyjnymi.

 13. 13

  Czy rynek NewConnect może stanowić dla młodych przedsiębiorstw alternatywę wobec kredytów bankowych?

  Podstawowym założeniem nowej platformy obrotu jest stworzenie rynku finansującego małe atrakcyjne podmioty o dużych perspektywach wzrostu. Oferta GPW dedykowana jest podmiotom, które mają ciekawy, innowacyjny pomysł prowadzenia swojej działalności, ale zazwyczaj nie są zbyt wiarygodne dla banków, bądź same nie chcą korzystać z kredytu. O ile kredyt bankowy jest z reguły niedostępny dla młodych przedsiębiorstw - wymaga zabezpieczeń, wykorzystania pieniędzy zgodnie z przeznaczeniem oraz bieżącej obsługi i zwrotu, o tyle wprowadzenie spółki do obrotu na rynku NewConnect daje przedsiębiorstwu łatwy dostęp do kapitału, zwiększa jego prestiż i wiarygodność oraz daje przejrzystą, rynkową wycenę.

 14. 14

  Czy małe rodzinne przedsiębiorstwa nie powinny bać się sprzedaży części swojego majątku i tym samym utraty kontroli nad firmą?

  Przejęcie kontroli nad spółką nie jest takie łatwe. Przede wszystkim inwestor musiałby mieć większość udziałów, by móc w pełni decydować. Żadne przedsiębiorstwo nie musi sprzedawać pakietu kontrolnego, wystarczy, że wprowadzi na rynek np. 25%. Poza tym w interesie akcjonariuszy nie jest przejmowanie przedsiębiorstw, tylko posiadanie udziałów, które są tak dobrze i efektywnie zarządzane, aby stopa zwrotu z inwestycji była jak najwyższa. Tak więc zachowanie rodzinnej kontroli nad rodzinnym biznesem leży również w interesie udziałowców (akcjonariuszy), bo nikt inny niż osoby, które miały pomysł, zaryzykowały i zainwestowały rodzinne pieniądze nie zadbają lepiej o interes własny i akcjonariuszy.

 15. 15

  Jakie cele stawia GPW rynkowi NewConnect?

  Rynek NewConnect jest propozycją dla przedsiębiorców, którzy poszukują taniego źródła finansowania. Przesłaniem rynku NewConnect jest stworzenie warunków dla finansowania małych podmiotów i rozwoju sektora spółek nowych technologii, które dają możliwość wdrażania efektów badań naukowych w projektach biznesowych i tym samym tworzą warunki ciekawej pracy dla młodych naukowców. Rynek NewConnect ma służyć promowaniu przedsiębiorstw, które są zbyt małe, albo zbyt młode, żeby zaistnieć na głównym rynku GPW. W zamierzeniu Rynek NewConnect ma być początkiem giełdowej kariery dla wielu małych, ale szybko rozwijających się spółek.

 16. 16

  Jak wygląda wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w ASO?

  Podstawowym warunkiem wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnectu jest sporządzenie odpowiedniego dokumentu dopuszczeniowego, zawierającego właściwe dla danego wprowadzenia (oferty) informacje. Emitent składa wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wprowadzenie akcji na rynek NewConnect. Jednym z załączników do tego wniosku jest w/w dokument informacyjny, który sporządzany jest we współpracy z Autoryzowanym Doradcą.

  Dokumenty informacyjne emitentów rynku NewConnect zamieszczane są na stronie internetowej NewConnect.
  Ponadto emitent musi spełniać następujące kryteria regulaminowe GPW, aby być spółka wprowadzoną na rynek NewConnect:

  Podstawowe kryteria to w szczególności:

  • spółka musi funkcjonować, jako spółka akcyjna,
  • okres funkcjonowania spółki – spółka musi zamieścić w dokumencie informacyjnym sprawozdania finansowe za ostatni rok obrotowy i sprawozdania te muszą być zbadane przez biegłego rewidenta (w przypadku przekształcenia formy prawnej – funkcjonowanie np. w formie sp. z o.o. zalicza się do tego okresu),
  • w stosunku do emitenta brak jest postepowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
  • nominał akcji musi wynosić co najmniej 0,10 zł,
  • minimalna wartość kapitału własnego jest na poziomie minimum 500.000 zł (przy czym do kapitałów można wliczyć środki z przeprowadzonej przed debiutem na rynku NewConnect emisji akcji),
  • odpowiednie rozproszenie akcji – tzn. co najmniej 15% akcji wprowadzanych musi być w rękach nie mniej niż 10 inwestorów mających każdy nie więcej niż 5% w głosach spółki („inwestorów mniejszościowych”),

  GPW jako organizator rynku NewConnect podejmuje decyzję o wprowadzeniu akcji do obrotu całościowo badając dokumentację i sytuację spółki. GPW może – i korzysta z tego prawa – zadawać pytania, co do działalności spółki. W przypadku uznania, że wprowadzenie danych instrumentów finansowych na rynek NewConnect zagrażałoby bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników, GPW nie wyraża zgody na wejście danej spółki na rynek NewConnect.

   

 17. 17

  Ile czasu potrzebuje GPW na wprowadzenie akcji do obrotu?

  Wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect następuje w ciągu 10 dni roboczych od momentu złożenia przez ich emitenta kompletnej i prawidłowej dokumentacji (wniosek wraz ze wszystkimi dokumentami i informacjami wymaganymi zgodnie z postanowieniami Regulaminu ASO, w tym dokument informacyjny, zatwierdzony przez Autoryzowanego Doradcę).

 18. 18

  Jaka jest różnica międzyGłównym Rynkiem GPW a rynkiem NewConnect?

  Główna różnica wynika z kryteriów, jakie musi spełnić emitent, aby wprowadzić akcje na dany rynek giełdowy. Informacja, o kryteriach rynku NewConnect znajduje się w pkt 16 niniejszych FAQ.

  Natomiast na rynku regulowanym mogą znaleźć się podmioty, których kapitalizacja rynkowa (rozumiana jako iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej) wynosi co najmniej 60.000.000 zł albo równowartość w złotych 15.000.000 EUR (z wyjątkiem emitentów, których akcje co najmniej jednej emisji były przez okres co najmniej 6 miesięcy przedmiotem obrotu na innym ryku regulowanym lub na NewConnect, których kapitalizacja może wynosić co najmniej 48.000.000 zł albo równowartość w złotych co najmniej 12.000.000 EUR)
  * w przypadku gdy określenie prognozowanej ceny rynkowej nie jest możliwe - bierze się pod uwagę kapitał własny emitenta

  Ponadto drugim istotnym kryterium, które wyróżnia te dwa rynki jest kryterium rozproszenia akcji. Akcje mogą być dopuszczone do obrotu giełdowego (na rynku podstawowym albo równoległym), o ile w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, znajduje się co najmniej: 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego, oraz 100.000 akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co najmniej 4.000.000 zł albo równowartości w złotych równej co najmniej 1.000.000 euro, liczonej według ostatniej ceny sprzedaży lub emisyjnej

   

 19. 19

  Jakie są inne, najistotniejsze z punktu widzenia młodej spółki, charakterystyczne cechy alternatywnego systemu?

  Rynek NewConnect to mniejsze wymogi formalne w zakresie kryteriów dopuszczeń aniżeli na Głównym Rynku GPW. Prostsze i szybsze warunki wprowadzenia spółki do obrotu to jedna z charakterystycznych cech rynku NewConnect.

  Zanim spółka wystąpi z wnioskiem o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect, może w celu pozyskania kapitału na rozwój we wcześniejszym etapie oferować akcje w drodze oferty publicznej, której obecna definicja została określona w następujący sposób: oferta publiczna to komunikat skierowany do odbiorców w dowolnej formie i za pomocą dowolnych środków, przedstawiający wystarczające informacje na temat warunków oferty i oferowanych papierów wartościowych, w celu umożliwienia inwestorowi podjęcia decyzji o nabyciu lub subskrypcji tych papierów wartościowych. W praktyce oznacza to zniesienie dotychczas istniejącego podziału na oferty publiczne i prywatne – wystarczy, że komunikat będzie skierowany do więcej niż jednej osoby i to przesądza o tym, że mamy do czynienia z ofertą publiczną.

  Mając na uwadze powyższe, należy również dodać, iż spółki w obecnym reżimie prawnym mogą przeprowadzić ofertę publiczną do określonej kwoty bez obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego i zatwierdzania tego dokumentu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Oferty, w wyniku których wpływy wraz z tymi z ostatnich 12 miesięcy stanowią nie mniej niż 100 tys. EUR, lecz nie więcej niż 1,0 mln EUR wymagają udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie (dokument ofertowy). Natomiast oferty publiczne, w wyniku których wpływy wraz z tymi z ostatnich 12 miesięcy stanowią nie mniej niż 1 mln EUR, lecz nie więcej niż 2,5 mln EUR, wymagają sporządzenia memorandum informacyjnego. Takie oferty z szybszą, bezprospektową ścieżką przeprowadzenia oferty publicznej mogą w następnym kroku stać się emitentem notującym swoje walory na rynku NewConnect.

   

 20. 20

  Czy GPW wspiera merytorycznie przedsiębiorców w pozyskiwaniu wiedzy o rynku NewConnect oraz o działaniach, jakie spółka musi podjąć, aby wejść na rynek NewConnect?

  Tak, zachęcamy do kontaktowania się z pracownikami GPW:

  • Przedstawicieli potencjalnych emitentów rynku NewConnect prosimy o kontakt z Działem Rynku Pierwotnego: (22 537 76 10, rm@gpw.pl).
  • Przedstawicieli firm doradczych zainteresowanych współpracą z GPW przy NewConnect w charakterze Autoryzowanego Doradcy prosimy o kontakt mailowy z Działem Emitentów: autoryzowani@gpw.pl, lub telefoniczny: 22 537 7136, 22 537 7762.