FAQ

 1. 1

  Jakie są podstawowe założenia rynku NewConnect?

  Emitentami rynku NewConnect są przede wszystkim małe i średnie spółki akcyjne, które są zainteresowane finansowaniem rozwoju w drodze emisji publicznej, bądź oferty prywatnej o wartości od kilkuset tysięcy do kilkudziesięciu milionów złotych. W stosunku do głównego parkietu, rynek NewConnect charakteryzuje się dużo niższymi kosztami dla emitentów, uproszczonymi warunkami dopuszczeniowymi i łagodniejszymi obowiązkami informacyjnymi.
  Rynek NewConnect funkcjonuje w formie alternatywnego systemu obrotu (ASO), którego operatorem i organizatorem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW). Spółki wprowadzone do obrotu w ASO notowane będą poza rynkiem regulowanym.

 2. 2

  Czy małe spółki mogą liczyć na wsparcie firm doradczych w drodze na rynek NewConnect?

  Żeby wejść na rynek NewConnect i pozyskać środki finansowe poprzez ofertę prywatną (kierowaną do nie więcej niż 149 adresatów), spółka musi współpracować z Autoryzowanym Doradcą.

 3. 3

  Jaka jest rola Autoryzowanych Doradców?

  Autoryzowanym doradcą może być firma inwestycyjna lub inny podmiot świadczący usługi związane z obrotem gospodarczym. Rolą doradcy jest pomoc emitentowi w sporządzeniu właściwego dokumentu wprowadzającego, a następnie jego zatwierdzenie. Od dnia debiutu spółki, przez okres co najmniej 3 lat, doradca wspiera emitenta w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych i prowadzi na rzecz spółki doradztwo dotyczące jej funkcjonowania na rynku NewConnect. Autoryzowanymi Doradcami na rynku NewConnect są wyłącznie te podmioty, które uzyskają autoryzację Giełdy Papierów Wartościowych i zostaną przez Giełdę wpisane na listę Autoryzowanych Doradców.

 4. 4

  Gdzie można znaleźć listę Autoryzowanych Doradców?

  Lista Autoryzowanych Doradców dostępna jest na stronie internetowej NewConnect w zakładce Autoryzowani doradcy.

 5. 5

  Czy poza Autoryzowanym Doradcą emitent musi współpracować także z innymi podmiotami?

  Giełda, jako organizator Alternatywnego Systemu Obrotu wymaga od emitenta posiadania relacji umownej także z firmą inwestycyjną działającą w charakterze Animatora Rynku.
  Podmiot przez okres co najmniej 2 lat dba o zachowanie płynności obrotu akcjami emitenta.

 6. 6

  Czy funkcję Autoryzowanego Doradcy i Animatora Rynku może pełnić jedna firma inwestycyjna?

  Funkcje Autoryzowanego Doradcy oraz Animatora Rynku może pełnić ten sam podmiot, bądź mogą to być podmioty niezależne. W tej kwestii decyzję podejmuje wyłącznie emitent.

 7. 7

  Czy emitent zawsze musi współpracować z Autoryzowanym Doradcą oraz Animatorem Rynku?

  Na wniosek emitenta Organizator Alternatywnego Systemu może, po zapoznaniu się z opinią Autoryzowanego Doradcy, zwolnić emitenta z obowiązku współpracy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie współdziałania w wypełnianiu przez emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie oraz monitorowania prawidłowości wypełniania przez emitentów tych obowiązków, a także bieżącego doradzania emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w alternatywnym systemie, przed upływem okresu 3 lat, nie wcześniej jednak niż po upływie 1 roku od dnia pierwszego notowania, jeżeli przemawia za tym dotychczasowe prawidłowe wykonywanie przez emitenta obowiązków wynikających z Regulaminu ASO, w szczególności obowiązków informacyjnych.
  W przypadku odmowy ponowny wniosek o zwolnienie z ww. obowiązku może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych danego emitenta.
  Jednocześnie, na wniosek emitenta Organizator Alternatywnego Systemu może go zwolnić z obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, jeżeli:
  1. emitent jest podmiotem wpisanym na listę Autoryzowanych Doradców na rynku, na którym mają zostać wprowadzone jego instrumenty finansowe, lub
  2. instrumenty finansowe tego emitenta są notowane równocześnie na rynku regulowanym albo od zaprzestania obrotu na tym rynku upłynął okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

 8. 8

  Czy na innych rynkach europejskich istnieją takie alternatywne platformy obrotu?

  Tak, na przykład na rynku londyńskim przy London Stock Exchange funkcjonuje rynek AIM, w Irlandii - rynek Irish Enterprise Exchange,przy giełdzie Euronext - rynek Alternext, we Włoszech - rynek Expandi, a w Niemczech przy Deutsche Boerse - rynek Entry Standard.

 9. 9

  Czy na rynku NewConnect obowiązują zasady ładu korporacyjnego?

  Emitentom rynku NewConnect rekomendujemy przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego przygotowanych specjalnie na potrzeby alternatywnego systemu. Zasady corporate governance są dostosowane do specyfiki notowanych emitentów. Z dokumentem „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect można zapoznać się pod adresem: https://newconnect.pl/dobre-praktyki

 10. 10

  Czy spółki wprowadzone do obrotu w ASO będą musiały przygotowywać sprawozdania finansowe zgodniez Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) jak ma to miejsce na rynku regulowanym?

  Nie. Emitenci sporządzają sprawozdania zgodnie z obowiązującymi ich przepisami, a jedynie w przypadkach ściśle określonych przez ustawę o rachunkowości dopuszcza się stosowanie MSR. Firmy zagraniczne mogą raportować w języku angielskim i według standardów właściwych dla siedziby emitenta.

 11. 11

  Jaka jest konstrukcja dokumentu informacyjnego?

  Dokument informacyjny sporządzany jest według bardziej liberalnych zasad aniżeli prospekt emisyjny czy memorandum informacyjne. Szczegółowe informacje w odniesieniu do konstrukcji i zawartości dokumentu informacyjnego wskazane są w Załączniku nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, dostępnego na stronie internetowej NewConnect, w zakładce Regulacje.

 12. 12

  Jakie spółki mogą poszukiwać kapitału na rynku NewConnect?

  Rynek NewConnect został przygotowany z myślą o niewielkich, ale dobrych spółkach, które borykają się z tzw. luką kapitałową. Przedsiębiorstwa takie ze względu na swoją wielkość i inne uwarunkowania często nie są w stanie efektywnie poszukiwać kapitału, brakuje im środków na finansowanie nierzadko bardzo ciekawych, innowacyjnych projektów lub produktów. Rynek NewConnect kierowany jest do przedsiębiorstw o wyraźnym profilu innowacyjnym, technologicznym, które mają ciekawy pomysł na biznes i szukają środków na jego sfinansowanie.
  Oferta GPW to propozycja zarówno dla firm z krótką historią biznesową, które zaczynają działalność, albo prowadzą ją od niedawna, ale też dla tych, które funkcjonują na rynku od dłuższego czasu. Emitenci rynku NewConnect to firmy w różnych fazach rozwoju, ale z obiecującymi projektami inwestycyjnymi.

 13. 13

  Czy rynek NewConnect może stanowić dla młodych przedsiębiorstw alternatywę wobec kredytów bankowych?

  Podstawowym założeniem nowej platformy obrotu jest stworzenie rynku finansującego małe atrakcyjne podmioty o dużych perspektywach wzrostu. Oferta GPW dedykowana jest podmiotom, które mają ciekawy, innowacyjny pomysł prowadzenia swojej działalności, ale zazwyczaj nie są zbyt wiarygodne dla banków, bądź same nie chcą korzystać z kredytu. O ile kredyt bankowy jest z reguły niedostępny dla młodych przedsiębiorstw - wymaga zabezpieczeń, wykorzystania pieniędzy zgodnie z przeznaczeniem oraz bieżącej obsługi i zwrotu, o tyle wprowadzenie spółki do obrotu na rynku NewConnect daje przedsiębiorstwu łatwy dostęp do kapitału, zwiększa jego prestiż i wiarygodność oraz daje przejrzystą, rynkową wycenę.

 14. 14

  Czy małe rodzinne przedsiębiorstwa nie powinny bać się sprzedaży części swojego majątku i tym samym utraty kontroli nad firmą?

  Przejęcie kontroli nad spółką nie jest takie łatwe. Przede wszystkim inwestor musiałby mieć większość udziałów, by móc w pełni decydować. Żadne przedsiębiorstwo nie musi sprzedawać pakietu kontrolnego, wystarczy, że wprowadzi na rynek np. 25%. Poza tym w interesie akcjonariuszy nie jest przejmowanie przedsiębiorstw, tylko posiadanie udziałów, które są tak dobrze i efektywnie zarządzane, aby stopa zwrotu z inwestycji była jak najwyższa. Tak więc zachowanie rodzinnej kontroli nad rodzinnym biznesem leży również w interesie udziałowców (akcjonariuszy), bo nikt inny niż osoby, które miały pomysł, zaryzykowały i zainwestowały rodzinne pieniądze nie zadbają lepiej o interes własny i akcjonariuszy.

 15. 15

  Jakie cele stawia GPW rynkowi NewConnect?

  Rynek NewConnect jest propozycją dla przedsiębiorców, którzy poszukują taniego źródła finansowania. Przesłaniem rynku NewConnect jest stworzenie warunków dla finansowania małych podmiotów i rozwoju sektora spółek nowych technologii, które dają możliwość wdrażania efektów badań naukowych w projektach biznesowych i tym samym tworzą warunki ciekawej pracy dla młodych naukowców. Rynek NewConnect ma służyć promowaniu przedsiębiorstw, które są zbyt małe, albo zbyt młode, żeby zaistnieć na głównym rynku GPW. W zamierzeniu Rynek NewConnect ma być początkiem giełdowej kariery dla wielu małych, ale szybko rozwijających się spółek.

 16. 16

  Jak wygląda wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w ASO?

  Podstawowym warunkiem wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnectu jest sporządzenie odpowiedniego dokumentu dopuszczeniowego, zawierającego właściwe dla danego wprowadzenia (oferty) informacje. Emitent może oferować akcje w drodze:

  • oferty prywatnej - stosuje się tu wymogi dokumentu informacyjnego, którego zakres ustalony został w Załączniku nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
  • oferty publicznej do wartości 2,5 mln EUR - dla których obowiązuje publiczny dokument informacyjny, czyli rygory memorandum informacyjnego;
  • oferty publicznej - wówczas zastosowanie mają wszystkie rygory przewidziane w publicznym dokumencie informacyjnym, czyli w Rozporządzeniu KE 809/2004 wykonującym dyrektywę 2003/71/WEw sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych [...],. łącznie z trybem zatwierdzania prospektu przez właściwy organ nadzoru (Komisję Nadzoru Finansowego).

  Dokumenty informacyjne emitentów rynku NewConnect zamieszczane są na stronie internetowej NewConnect.

 17. 17

  Ile czasu potrzebuje GPW na wprowadzenie akcji do obrotu?

  Wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect następuje bardzo szybko, bo w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia przez ich emitenta właściwego wniosku (wraz ze wszystkimi dokumentami i informacjami wymaganymi zgodnie z postanowieniami Regulaminu ASO, w tym dokumentu informacyjnego, zatwierdzonego przez Autoryzowanego Doradcę).

 18. 18

  Jaka jest różnica między rynkiem regulowanym a nieregulowanym?

  Główna różnica wynika z faktu, iż wejście na rynek nieregulowany nie wymaga sporządzenia przez spółkę prospektu emisyjnego, co znacznie obniża koszt pozyskania kapitału. Ponadto, na rynku regulowanym mogą znaleźć się podmioty, których kapitalizacja wynosi nie mniej niż 15 mln euro.

 19. 19

  Jakie są inne, najistotniejsze z punktu widzenia młodej spółki, charakterystyczne cechy alternatywnego systemu?

  Rynek NewConnect to mniejsze wymogi formalne aniżeli na rynku podstawowym. Prostsze i szybsze warunki wprowadzenia spółki do obrotu (możliwość oferowania akcji w ramach oferty niepublicznej, gdzie nie ma potrzeby sporządzania prospektu emisyjnego i możliwość notowania spółki już w ciągu 10 dni roboczych po złożeniu dokumentu dopuszczeniowego, bądź poprzez klasyczną ofertę publiczną), łagodniejsze obowiązki informacyjne (m.in. brak zaudytowanych raportów półrocznych) oraz niskie koszty debiutu - to atuty, którymi wyróżnia się rynek NewConnect.

 20. 20

  Czy GPW wspiera merytorycznie przedsiębiorców w pozyskiwaniu wiedzy o rynku NewConnect oraz o działaniach, jakie spółka musi podjąć, aby wejść na rynek NewConnect?

  Tak, zachęcamy do kontaktowania się z pracownikami GPW.

  • Przedstawicieli potencjalnych emitentów rynku NewConnect prosimy o kontakt z Zespołem Kontaktów z Interesariuszami, p. Karoliną Studniarek (22 537 76 10, Karolina.Studniarek@gpw.pl) lub p. Norbertem Bąkiem (22 537 73 89, Norbert.Bak@gpw.pl).

  • Przedstawicieli firm doradczych zainteresowanych współpracą z GPW przy NewConnect w charakterze Autoryzowanego Doradcy prosimy o kontakt z Zespołem Autoryzowanych Doradców, p. Joanną Rancewicz (22 537 71 36, Joanna.Rancewicz@gpw.pl) lub p. Ewą Konieczną-Cichosz (22 537 72 88, Ewa.Konieczna-Cichosz@gpw.pl).