Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja spółki celowej prawa amerykańskiego pod nazwą Smart Lighting Systems LLC APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

06-11-2015 16:11:24 | Bieżący | EBI | 35/2015
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, że w dniu 5 listopada 2015 r. powziął informację o zarejestrowaniu spółki celowej prawa amerykańskiego pod nazwą Smart Lighting Systems LLC z siedzibą w Wilmington w stanie Delaware w USA. Wspólnikami nowopowstałej spółki są: APANET Green System sp. z o.o. (podmiot zależny od Emitenta), LEDLIGHTING LLC DBA Sunview LED LLC oraz JONGKONG SUNVIEW LIGHTING LIMITED.

Nowy podmiot zajmować się będzie sprzedażą na terenie USA oferowanych rozwiązań Grupy Kapitałowej Emitenta z zakresu racjonalnego zarządzania energią. Nowopowstały podmiot ma umożliwić Grupie APANET S.A. ekspansję na rynek Stanów Zjednoczonych, który obecnie jest zdecydowanie największy z perspektywy branży Emitenta.

Zdarzenie jest następstwem zawartego listu intencyjnego z partnerem z USA, o którym Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 26/2015 z dnia 15 września 2015 r. Zarząd podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionej informacji z uwagi na spodziewany istotny pozytywny jej wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Grupy Emitenta w przyszłości.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?

  • Piotr Leszczyński - Prezes Zarządu