Raporty Spółek ESPI/EBI

Zakończenie subskrypcji akcji serii N. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

16-12-2015 18:42:18 | Bieżący | EBI | 75/2015
Zarząd spółki Forever Entertainment S.A., w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii N, przydzielonych na podstawie Uchwały Zarządu z dnia 16.12.2015, przekazuje do publicznej wiadomości wskazane niżej informacje.

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii N:
Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii N: 15 grudnia 2015
Data zakończenia subskrypcji akcji serii N: 16 grudnia 2015

2) data przydziału akcji serii N ? 16 grudnia 2015

3) liczba akcji serii objętych subskrypcją - 460.997 akcji serii N

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach - redukcja nie wystąpiła.

5) liczba akcji serii N, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji - 460.997 akcji.

6) Cena, po jakiej akcje serii N były obejmowane - Akcje serii N Forever Entertainment SA obejmowane były w cenie emisyjnej 0,45 zł za 1 akcję.

7) liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii N objęte subskrypcją - 3 osoby fizyczne.

8) Liczba osób, którym przydzielono akcje serii N w ramach przeprowadzonej subskrypcji - 3 osoby fizyczne.

9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje serii N w ramach wykonywania umów o subemisję - w ofercie akcji serii N nie uczestniczyli subemitenci.

10) łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii N wyniosła 2.935,34 zł., a w szczególności:

- koszty sporządzenia aktu notarialnego podwyższającego kapitał zakładowy- 2.585,34 zł
- wniosek dot. rejestracji podwyższenia przez Sąd - 350 zł

Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości, koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Krzysztof Rogaliński - Prezes Zarządu
  • Zbigniew Dębicki - Wiceprezes Zarządu