Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o transakcji na akcjach Prezesa Zarządu Spółki STANDREW S.A. (PLSTNDR00019)

04-05-2016 16:04:51 | Bieżący | ESPI | 4/2016
oRB_ASO: Informacja o transakcji na akcjach Prezesa Zarządu Spółki

PAP
Data: 2016-05-04

Firma: STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-04
Skrócona nazwa emitenta
STANDREW S.A.
Temat
Informacja o transakcji na akcjach Prezesa Zarządu Spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd STANDREW S.A. _dalej: Emitent_ informuje, iż w dniu 4 maja 2016 r. do siedziby Emitenta wpłynęło zawiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta – Pana Tomasza Stankiewicza, zawierające informację sporządzoną stosownie do art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, o transakcjach akcjami Emitenta dokonanymi na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Z przekazanej informacji wynika, że Prezes Zarządu STANDREW S.A., w dniu 29 kwietnia 2016 r., dokonał transakcji kupna 5 500 akcji na okaziciela Emitenta w następującym wolumenie:

4983 akcji za cenę 4,65 zł za jedną akcję,
10 akcji za cenę 4,66 zł za jedną akcję,
10 akcji za cenę 4,67 zł za jedną akcję,
225 akcji za cenę 4,68 zł za jedną akcję,
272 akcji za cenę 4,68 zł za jedną akcję,

Transakcji dokonano w czasie sesji zwykłej na rynku NewConnect

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
STANDREW S.A. Drzewny _drz_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
64-761 KRZYŻ WIELKOPOLSKI
_kod pocztowy_ _miejscowość_
HUTA SZKLANA 83
_ulica_ _numer_
+48 67 256-41-48 +48 67 256-58-65
_telefon_ _fax_
biuro@standrew.com.pl www.standrew.com.pl
_e-mail_ _www_
763-18-52-437 570861522
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-05-04 Edward Stankiewicz Wiceprezes Zarządu Edward Stankiewicz


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta STANDREW S.A.
Tytul Informacja o transakcji na akcjach Prezesa Zarządu Spółki
Sektor Drzewny (drz)
Kod 64-761
Miasto KRZYŻ WIELKOPOLSKI
Ulica HUTA SZKLANA
Nr 83
Tel. +48 67 256-41-48
Fax +48 67 256-58-65
e-mail biuro@standrew.com.pl
NIP 763-18-52-437
REGON 570861522
Data sporzadzenia 2016-05-04
Rok biezacy 2016
Numer 4
adres www www.standrew.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.