Raporty Spółek ESPI/EBI

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2015 APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

31-05-2016 17:10:33 | Roczny | EBI | 13/2016
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2015.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Andrzej Lis - Prezes Zarządu


Załączniki:

apanet_sa_-_zal_3_opinia_i_raport_bieglego_rewidenta_z_badania_skonsolid...

apanet_sa_-_zal_2_sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_GK_2015

apanet_sa_-_zal_1_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_2015

apanet_sa_-_skonsolidowany_raport_roczny_GK_2015