Raporty Spółek ESPI/EBI

NewConnect ? dostęp do systemu EBI oraz raporty okresowe w roku obrotowym 2016 T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA (PLTBULL00024)

09-11-2016 19:50:42 | Bieżący | EBI | 9/2016
W związku z wprowadzeniem akcji T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej ?Spółka? lub ?Emitent?) do obrotu na rynku NewConnect (raport bieżący nr 2/16 opublikowany przez Spółkę za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji ? system ESPI), Zarząd Emitenta informuje, że:

1) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Emitentowi dostęp do systemu EBI w sekcji ?NewConnect ? alternatywny system obrotu?, w związku z czym przekazywane przez Spółkę raporty zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (system EBI) publikowane będą na stronie internetowej rynku NewConnect;

2) w roku obrotowym 2016 Spółka opublikuje raporty okresowe w następujących terminach:
- raport kwartalny za III kwartał 2016 r. ? 14 listopada 2016 r.

Podstawa prawna:
§ 6 pkt 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect? oraz § 10 Załącznika do uchwały nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 r. z późn. zm.: ?Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego?

  • Damian Fijałkowski - Członek Zarządu
  • Grzegorz Zwoliński - Prezes Zarządu