Raporty Spółek ESPI/EBI

Emisja akcji serii D ? zamiar zmiany statutu T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA (PLTBULL00024)

14-12-2016 20:16:45 | Bieżący | EBI | 13/2016
Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej ?Spółka? lub ?Emitent?) informuje, iż w dniu 14 grudnia 2016 r. podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego poprzez emisję 22.100 akcji serii D, o czym za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (system ESPI) Spółka opublikowała raport bieżący nr 21/2016.

W związku z powyższym postanowiono o zmianie § 6 ust. 1 statutu Spółki. Informacje na temat przedmiotowej zmiany oraz proponowany jednolity tekst statutu Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?

  • Damian Fijałkowski - Członek Zarządu
  • Grzegorz Zwoliński - Prezes Zarządu


Załączniki:

T-Bull_statut