Raporty Spółek ESPI/EBI

Wybór oferty Verbicom S.A. Verbicom Spółka Akcyjna (PLVRBCM00015)

07-06-2016 14:12:36 | Bieżący | EBI | 7/2016
Zarząd Verbicom S.A informuje, iż otrzymał informację, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest Rozbudowa stacjonarnego systemu łączności dyspozytorskiej prowadzonym przez ENEA Operator Sp. z o.o. jako najkorzystniejsza została wybrana oferta VERBICOM S.A.

Kryterium stanowiącym o uznaniu powyższej informacji za znaczącą jest wartość przedmiotowej oferty, która wynosi netto 1.690.000,-pln (słownie: jedenmilionsześćsetdziewięćdziesiąttysięcy złotych). Zakres prac objętych ofertą ma być realizowany w roku 2016.

O podpisaniu umowy na realizację Verbicom S.A. poinformuje w oddzielnym komunikacie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect."

  • Bolesław Zając - Prezes Zarządu