Raporty Spółek ESPI/EBI

25/2017 T-BULL S.A. (PLTBULL00024)

04-08-2017 19:15:13 | Bieżący | ESPI | 25/2017
oRB_ASO: Zawiadomienie w związku ze zmianami w zakresie znacznego pakietu akcji Spółki

PAP
Data: 2017-08-04

Firma: T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2017
Data sporządzenia: 2017-08-04
Skrócona nazwa emitenta
T-BULL S.A.
Temat
Zawiadomienie w związku ze zmianami w zakresie znacznego pakietu akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: "Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w dniu 4 sierpnia 2017 r. otrzymał zawiadomienie sporządzone przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "TFI PZU"_ działające w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych _dalej: "Fundusze TFI PZU"_:

1. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy,
2. PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji,
3. PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Focus.

Z zawiadomienia wynika jak poniżej.

Zawiadomienie zostało sporządzone stosownie do art. 69 ust. 1 pkt 2_ oraz art. 87 ust. 1 pkt 2_ lit. a_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. z 2016 r., poz. 1639; dalej: "Ustawa o ffercie"_.

W wyniku rozliczenia w dniu 2 sierpnia 2017 r. zbycia 3.150 _słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt_ akcji T-Bull SA, dokonanego w dniu 31 lipca 2017 r. w ramach transakcji zwykłych na rynku NewConnect, udział Funduszy TFI PZU w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zmniejszył się poniżej progu 5%, tj.:

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału: 88.000.
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki przed zmianą udziału: 7,9855%.
Liczba głosów z akcji przed zmianą udziału: 88.000.
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów przed zmianą udziału: 5,0114%.

Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału: 84.850.
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki po zmianie udziału: 7,6996%.
Liczba głosów z akcji po zmianie udziału: 84.850.
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów po zmianie udziału: 4,8320%.

Fundusze TFI PZU nie posiadają podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Spółki.
Fundusze TFI PZU nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b Ustawy o ofercie, odnoszących się do akcji Spółki.
TFI PZU jako podmiot zarządzający może w imieniu Funduszy TFI PZU wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
T-BULL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
53-445 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Szczęśliwa 33/6/B.14
_ulica_ _numer_
795 630 974
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
8992714800 021496967
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-04 Damian Fijałkowski Członek Zarządu Fijałkowski
2017-08-04 Grzegorz Zwoliński Prezes Zarządu Zwoliński


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta T-BULL S.A.
Tytul Zawiadomienie w związku ze zmianami w zakresie znacznego pakietu akcji Spółki
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 53-445
Miasto Wrocław
Ulica Szczęśliwa
Nr 33/6/B.14
Tel. 795 630 974
Fax
e-mail
NIP 8992714800
REGON 021496967
Data sporzadzenia 2017-08-04
Rok biezacy 2017
Numer 25
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.