Raporty Spółek ESPI/EBI

Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do obrotu na rynku NewConnect TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

05-07-2016 15:42:56 | Bieżący | EBI | 2/2016
Zarząd spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 29 czerwca 2016 r. do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA został złożony wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynek NewConnect instrumentów finansowych Emitenta: 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu