Raporty Spółek ESPI/EBI

Wyłonienie oferty Spółki zależnej jako najkorzystniejszej w przetargu organizowanym przez GDDKiA APANET S.A. (PLAPANT00017)

21-07-2016 14:26:09 | Bieżący | ESPI | 4/2016
oRB_ASO: Wyłonienie oferty Spółki zależnej jako najkorzystniejszej w przetargu organizowanym przez GDDKiA

PAP
Data: 2016-07-21

Firma: APANET SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-21
Skrócona nazwa emitenta
APANET S.A.
Temat
Wyłonienie oferty Spółki zależnej jako najkorzystniejszej w przetargu organizowanym przez GDDKiA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w dniu 21 lipca 2016 r. nastąpiło otwarcie ofert złożonych w przetargu na realizację projektu pn. "Zaprojektowanie i włączenie oświetlenia węzła Sośnica i odcinków autostrady A1 od Maciejowa _bez węzła_ do Pyrzowic _z węzłem_ do systemu sterowania oświetleniem drogowym zlokalizowanym na Obwodzie Utrzymania Autostrady A1 przy węźle Gliwice Wschód", ogłoszonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Katowicach _"GDDKiA w Katowicach"_, w którym jedną z ofert złożyła Spółka zależna od Emitenta APANET Green System sp. z o.o. _"Spółka zależna"_.

W wyniku otwarcia ofert i dokonania ich oceny według następujących kryteriów: cena realizacji projektu _waga 90%_ oraz okres obowiązywania gwarancji na przedmiot projektu _waga 10%_, GDDKiA w Katowicach wyłoniła ofertę Spółki zależnej jako najkorzystniejszą ze złożonych, w związku z czym Emitent informuje, iż w najbliższym czasie dojdzie do podpisania umowy na realizację ww. projektu pomiędzy Spółką zależną, a GDDKiA w Katowicach.

Przewidywana całkowita wartość prac w projekcie oszacowana została na 4.198.998,60 zł _słownie: cztery miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt groszy_ brutto, a ich rozpoczęcie planowane jest na sierpień 2016 r. Zgodnie ze specyfikacją zamówienia finalizacja projektu nastąpić ma najpóźniej do 4 miesięcy od daty podpisania ostatecznej umowy na jego realizację. Na przedmiot projektu udzielona zostanie 4-letnia gwarancja.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż z wysokim prawdopodobieństwem będzie ona miała istotny wpływ na sytuację gospodarczą Spółki w przyszłości. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż o fakcie podpisania ostatecznej umowy na realizację ww. projektu będzie informował w formie raportu bieżącego.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APANET SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APANET S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
52-424 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
al. Piastów 27
_ulica_ _numer_
+48 _71_ 783 29 30 +48 _71_ 783 29 31
_telefon_ _fax_
apanet@apanet.pl www.apanet.pl
_e-mail_ _www_
8971780588 021806445
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-07-21 Andrzej Lis Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta APANET SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APANET S.A.
Tytul Wyłonienie oferty Spółki zależnej jako najkorzystniejszej w przetargu organizowanym przez GDDKiA
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 52-424
Miasto Wrocław
Ulica al. Piastów
Nr 27
Tel. +48 (71) 783 29 30
Fax +48 (71) 783 29 31
e-mail apanet@apanet.pl
NIP 8971780588
REGON 021806445
Data sporzadzenia 2016-07-21
Rok biezacy 2016
Numer 4
adres www www.apanet.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.