Raporty Spółek ESPI/EBI

Zakończenie subskrypcji akcji serii O. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

06-12-2016 18:37:13 | Bieżący | EBI | 69/2016
Zarząd spółki Forever Entertainment S.A., w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii O, przydzielonych na podstawie Uchwały Zarządu z dnia 06.12.2016, przekazuje do publicznej wiadomości wskazane niżej informacje.

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii O:
Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii O: 1 grudnia 2016
Data zakończenia subskrypcji akcji serii O: 5 grudnia 2016

2) data przydziału akcji serii O ? 6 grudnia 2016

3) liczba akcji serii objętych subskrypcją - 3.139.003 akcji serii O

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach - redukcja nie wystąpiła.

5) liczba akcji serii O, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji - 3.139.003 akcji.

6) Cena, po jakiej akcje serii O były obejmowane - Akcje serii O Forever Entertainment SA obejmowane były w cenie emisyjnej 0,55 zł za 1 akcję.

7) liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii O objęte subskrypcją - 3 osoby fizyczne oraz 1 osoba prawna.

Jedną z osób obejmujących akcje był Prezes Zarządu Forever Entertainment, który objął 220.000 akcji serii O.

8) Liczba osób, którym przydzielono akcje serii O w ramach przeprowadzonej subskrypcji - 3 osoby fizyczne oraz 1 osoba prawna.

9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje serii O w ramach wykonywania umów o subemisję - w ofercie akcji serii O nie uczestniczyli subemitenci.

10) łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii O wyniosła 9.192,08 zł., a w szczególności:

- koszty sporządzenia aktu notarialnego podwyższającego kapitał zakładowy- 8.842,08 zł
- wniosek dot. rejestracji podwyższenia przez Sąd - 350 zł

Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości, koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu