Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy o badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016 APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

02-02-2017 10:18:32 | Bieżący | EBI | 2/2017
Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, iż w dniu 2 lutego 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Emitentem a spółką UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp.k. (podmiotem wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr ewidencyjnym 3115). Powyższa umowa dotyczy zlecenia UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp.k. przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za 2016 rok obrotowy.

Zawarcie powyższej umowy stanowi wykonanie Uchwały nr 01/01/2017 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 13 stycznia 2017 r. podjętej na podstawie §19 ust. 2 lit. p) Statutu Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Andrzej Lis - Prezes Zarządu