Raporty Spółek ESPI/EBI

Wyjaśnienie przyczyn publikacji niekompletnego raportu okresowego nr 2/2017. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

14-02-2017 23:58:28 | Kwartalny | EBI | 2/2017
Zarząd Spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta zasady nr 16a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect w zakresie nieterminowego przekazania kompletnego raportu okresowego za IV kwartał 2016 r. EBI nr 2/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. Powodem opóźnienia w przekazaniu kompletnego raportu kwartalnego są przyczyny techniczne nie leżące po stronie Spółki, a uniemożliwiające przygotowanie przez biuro rachunkowe kompletnego raportu kwartalnego w zakresie danych porównywalnych za rok 2015. Dane finansowe okresu bieżącego zostały przygotowane i uwzględnione w opublikowanym raporcie za IV kwartał 2016 r. dane porównywalne dotyczące roku 2015 zostaną przygotowane i opublikowane w pełnym zakresie (wraz z danymi bieżącymi) najpóźniej w dniu 22 lutego 2017 r.

Mając na uwadze dotychczasowe rzetelne i staranne wypełnianie obowiązków informacyjnych przez Emitenta, Spółka zapewnia, że zaistniała sytuacja miała charakter incydentalny, a także deklaruje dalsze terminowe wywiązywanie się z obowiązków informacyjnych, a także dołożenie wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 w związku z § 6 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” w zw. pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. “Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu


Załączniki:

T2P_RO_4Q2016_v14.02.2017_EBI