Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja w KRS akcji serii P. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

13-03-2017 15:31:04 | Bieżący | EBI | 6/2017
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, iż dnia 13 marca 2017 roku powziął informację o tym, że w dniu 9 marca 2017 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wynikające z emisji 2.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P. W wyniku tej rejestracji kapitał zakładowy Forever Entertainment S.A. wynosi obecnie 10.880.000 PLN i dzieli się na 27.200.000 akcji o wartości nominalnej 0,40 PLN każda.
W związku z powyższym §7 Statutu Forever Entertainment S.A. otrzymuje następujące brzmienie:


§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 880 000,00zł (słownie: dziesięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 27 200 000 (dwadzieścia siedem milionów dwieście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, tj.:

a) 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),

b) 47.508 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 19.003,20 zł (dziewiętnaście tysięcy trzy złote dwadzieścia groszy),

c) 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych),

d) 108.192 (sto osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 43.276,80 zł (czterdzieści trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy),

e) 3.749.900 (trzy miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 1.499.960,00 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych),

f) 2.571.360 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 1.028.544,00 zł (jeden milion dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote),

g) 73.500 (siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 29.400,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta złotych),

h) 98.000 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o łącznej wartości nominalnej 39.200,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych),

i) 303.775 (trzysta trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o łącznej wartości nominalnej 121.510,00 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziesięć złotych),

j) 1.167.765 (jeden milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych serii J, o łącznej wartości nominalnej 467.106,00 (czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto sześć złotych)

k) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o łącznej wartości nominalnej 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych 00/100).

l) 9.960.997 (dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o łącznej wartości nominalnej 3.984.398,80 zł (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy)

m) 1.539.003 (jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o łącznej wartości nominalnej 615.601,20 zł (sześćset piętnaście tysięcy sześćset jeden złotych 20/100).

n) 460.997 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o łącznej wartości nominalnej 184.398,80 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 80/100)

o) 3.139.003 (trzy miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii O, o łącznej wartości nominalnej 1.255.601,20zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset jeden złoty 20/100),

p) 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P, o łącznej wartości nominalnej 840.000zł (osiemset czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

3. Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi i lub niepieniężnymi.

4. Na każdą akcję serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O i P przypada 1 (jeden) głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

5. Akcje mogą być umarzane z czystego zysku jak i przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, za zgodą posiadacza akcji.

6. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie dokonuje Zarząd działający na wniosek Akcjonariusza.


W załączeniu znajduje się aktualny Statut.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu


Załączniki:

STATUT_24.02.2017 po emisji serii P PDF