Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. wraz z projektami uchwał TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

15-03-2017 13:39:36 | Bieżący | EBI | 4/2017
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) działając na podstawie art. 398 §1 Kodeksu spółek handlowych (KSH) oraz Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 4021 i art. 4022 na dzień 11 kwietnia 2017 roku na godzinę 13.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A., które odbędzie się w Warszawie w HILTON WARSAW HOTEL AND CONVENTION CENTRE, przy ul. Grzybowskiej 63, 00-844 Warszawa.

Treść ogłoszenia, projekty uchwał, a także formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu


Załączniki:

T2P_Ogłoszenie o nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 15_03_2017

T2P projekty uchwał NWZ 15_03_2017

T2P wzór pełnomocnictwa na NWZA 15_03_2017

T2P wzór wniosku o zmiany w porządku obrad 15_03_2017

T2P wzór zgłoszenia projektu uchwały do porządku NWZA 15_03_2017