Raporty Spółek ESPI/EBI

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

12-04-2017 14:27:11 | Bieżący | EBI | 5/2017
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy które odbyło się w dniu 11 kwietnia 2017 roku.
Na Walnym Zgromadzeniu było reprezentowanych 15.476.099 akcji, co stanowi 77,38% kapitału zakładowego, na które przypada 15.476.099 głosów.
Emitent informuje jednocześnie, iż na Walnym Zgromadzeniu przyjęto rezygnację z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki, Pani Emilii Zalewskiej oraz Pana Andrzeja Widmańskiego oraz uzupełniono skład Rady Nadzorczej Emitenta. Do składu Rady Nadzorczej powołani zostali Panowie: Gabriel Bartoszewski i Antonio La Marca. Emitent w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości życiorysy zawodowe powołanych osób.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 oraz § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu


Załączniki:

Uchwały

Członek RN_ANTONIO LA MARCA

Członek RN_GABRIEL BARTOSZEWSKI