Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

17-05-2017 13:15:57 | Bieżący | EBI | 8/2017
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 17 maja 2017 r. zawarł z Centrum Audytu Finansowego Hetman Spółka z o.o. siedzibą w Warszawie umowę, której przedmiotem jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. Zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 nastąpiło w wykonaniu uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 05 maja 2016 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. Centrum Audytu Finansowego Hetman Spółka z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr. 3907

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu